Sökning: "ventilator associated pneumonia vap"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden ventilator associated pneumonia vap.

 1. 1. Vilka munvårdsåtgärder är effektiva som prevention mot ventilatorassocierad pneumoni? : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning

  Författare :Andreas Einholt; Viktoria Wilhelmsson; [2023]
  Nyckelord :Ventilator associated pneumonia VAP ; Oral hygiene; Prevention; Intensive care; Ventilatorassocierad pneumoni VAP ; Munvård; Prevention; Intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Munhälsan hos intuberade patienter försämras successivt under vårdtiden. Risken att drabbas av VAP ökar dagligen och VAP anses vara en av de vanligaste komplikationerna till respiratorvård och patienter som drabbas kräver längre vårdtid. LÄS MER

 2. 2. Åtgärdspaket mot ventilatorassocierad pneumoni gynnar patientens hälsotillstånd : En intergrativ litteraturstudie om intensivvårdssjusköterskans förebyggande omvårdnad

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sanna Frykman; Viktor Lekaregård Pettersson; [2023]
  Nyckelord :Intensivvårdssjuksköterska; preventiva åtgärdspaket; ventilatorassocierad pneumoni;

  Sammanfattning : Introduktion: Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) medför konsekvenser förpatienten med ökat lidande samt ökade kostnader inom sjukvården. Det finnsmöjligheter till preventiv omvårdnad som kan förebygga VAP hos patienten. LÄS MER

 3. 3. En sammanställning av kunskapsläget gällande kuffhantering hos vuxna patienter på intensivvårdsavdelningar : en litteraturstudie med fokus på patientsäkerhet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Anestesiologi och intensivvård

  Författare :Emelie Jonasson; Sofia Åderman; [2023]
  Nyckelord :Patient safety; Cuff-management; Endotracheal cuff monitoring; Tracheal cuff monitoring; Intensive care; Patientsäkerhet; Kuffhantering; Endotrakealkuffmätning; Trakealkuffmätning; Intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund Bristfällig kuffhantering kan leda till skador på slemhinnan, bidra till ineffektiv ventilation och mikroaspirationer som kan leda till ventilatorassocierad pneumoni (VAP). I dagsläget skiljer sig handhavandet åt och det finns inget standardiserat handhavande av kuffen hos patienter med endotrakealtub eller trakealtub. LÄS MER

 4. 4. Ventilator associerad pneumoni-prevention till barn, vilka åtgärder är evidensbaserade?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning

  Författare :Elias Törner; Karl Boman; [2022]
  Nyckelord :Pediatric intensive care unit PICU ; Ventilator associated pneumonia VAP ; Prevention; Barnintensivvårdsavdelning BIVA ; Ventilator associerad pneumoni VAP ; Prevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intuberade patienter inom intensivvården har en hög risk för att erhålla en ventilator-associerad pneumoni (VAP). Det finns evidensbaserade riktlinjer för vuxna somförebygger VAP. För barn behövs det däremot mer forskning för att klargöra vilka omvårdnadsåtgärder som kan standardiseras. LÄS MER

 5. 5. Sederingens betydelse för utvecklingen av ventilator associerad pneumoni hos intensivvårdspatienter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sanna Willford; [2022]
  Nyckelord :Pneumonia; ventilator-associated; Sedation; Intensive care; Pneumoni; ventilator associerad; Sedering; Intensivvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Sederingens betydelse för utvecklingen av ventilator associerad pneumoni hos intensivvårdspatienter. Fakultet: Hälsa, natur- och teknikvetenskap Kurs: Examensarbete - omvårdnad, 15 hp Författare: Sanna Willford Handledare: Anna Nordin Examinerande lärare: Inger James Examinator: Jan Nilsson Sidor: 32 Datum för examination: Juni 2022 Nyckelord: Pneumoni, ventilator associerad, Sedering, Intensivvård Introduktion: Ventilator associerad pneumoni (VAP) är en vårdrelaterad infektion som klassas som en vårdskada och som skapar ett vårdlidande för patienten. LÄS MER