Sökning: "ventrikeldränage"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ventrikeldränage.

  1. 1. Ventrikeldränagerelaterade infektioner inom neurokirurgisk vård : en journalstudie före och efter införandet av ett åtgärdspaket

    Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

    Författare :Marie Fält; [2010]
    Nyckelord :meningitis; neurosurgical nursing; external ventricular drainage; health care associated infections; meningit; neurokirurgisk omvårdnad; ventrikeldränage; vårdrelaterade infektioner;

    Sammanfattning : Bakgrund: Ventrikeldränage används inom neurokirurgisk vård för medicinsk behandling, dränering av likvor samt mätning av intrakraniellt tryck. En infektion relaterat till ett ventrikeldränage kan vara livshotande och ge permanenta skador hos patienten. LÄS MER