Sökning: "venture capitalisters"

Hittade 1 uppsats innehållade orden venture capitalisters.

  1. 1. Venture Capitalisters investeringskriterier : vilka finansiella investeringskriterier är mest betydelsefulla vid en investeringsmöjlighet?

    Master-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Philip Kvist; Jonathan Rosengren; [2016]
    Nyckelord :Venture Capital; Financial Investment Criterions; Conjoint Analysis; Hierarchical Multiple Regression; Investment Process; Venture Capital; Finansiella investeringskriterier; Conjoint Analysis; Hierarkisk multipel regression; Investeringsprocess;

    Sammanfattning : Sverige är ett land med förhållandevis många start-ups och Stockholm är den stad i världen med näst mest VC per capita. Ökningen av svenska start-ups är däremot oproportionerlig gentemot ökningen av svenskt VC. LÄS MER