Sökning: "verbal communication"

Visar resultat 1 - 5 av 579 uppsatser innehållade orden verbal communication.

 1. 1. Actions Managers Should Take to Build a High-Performing Virtual Team

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anne de Almeida; Josefin Flomén; [2022]
  Nyckelord :Management; High-performing; Virtual Teams; Effective Communication; Trust; Team cohesion; Structure; Information; and Communication Technologies; Business and Economics;

  Sammanfattning : The technological field can be seen as a huge advance for mankind before it emerged employers had to hire experts located in the same geographical area as the company. This changed with the introduction of information and communication technologies. LÄS MER

 2. 2. ”Det är mycket lättare att fejka i videointervjuer” : En kvalitativ studie om rekryterares upplevelser av att genomföra anställningsintervjuer digitalt via video och fysiska intervjuer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Hanna Fontana; Evelina Roberg; [2022]
  Nyckelord :Video interview; Emotional; Communication; Physical Interviews; Non-Verbal Communication; Videointervju; Emotioner; Kommunikation; Fysiska intervjuer; Icke-verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka rekryterares upplevelser av att genomföra anställningsintervjuer via videointervju jämfört med fysiska intervjuer. Den tidigare forskningen visar att rekryterare föredrar fysiska intervjuer då de upplever att de får en tydligare helhetsbild av kandidaterna. LÄS MER

 3. 3. Alla elevers rätt att äga ett språk : En intervjustudie med lärare om AKK-metoder inom grundsärskola med inriktning ämnesområde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Cecilia Nyblom; [2022]
  Nyckelord :Alternative and Augmentative Communication AAC ; Intellectual Disability; Preverbal; Special education teachers; Horizontal and Vertical Relationship; Alternativ Kompletterande Kommunikation AKK ; intellektuell funktionsnedsättning; preverbal; speciallärare; horisontella och vertikala relationer;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis was to find out teachers' perception of the phenomenon of alternative and complementary communication (AAC) and how AAC enables pupils to develop their communicative and linguistic abilities. The study has a qualitative approach and it is based on a phenomenographic research approach and a socio-cultural perspective. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers konflikthantering i förskolan : En kvantitativ studie om pedagogers berättelser om hanteringen av barns konflikter med andra barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jakob Friberg; [2022]
  Nyckelord :Cessation strategy; conflict resolution; conflicts; cooperative strategy; non-verbal communication; verbal communication; Icke-verbal kommunikation; konflikthantering; konflikter; samarbetande strategi; upphörande strategi; verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med arbete är att undersöka hur pedagoger arbetar med barns konflikter med andra barn där frågeställningarna är följande: Hur berättar pedagogerna utifrån sina erfarenheter om sin hantering av barns konflikter? samt Hur görs barnen delaktiga i konflikthanteringen enligt intervjupersonernas berättelser? Den teoretiska utgångspunkten i studien är socialkonstruktionismen, där språket ses som en social handling där vår verklighet är socialt konstruerad och utvecklas i sociala interaktioner med andra, samt det sociokulturella perspektivet. Insamlingen av empiri skedde i form av intervjuer med 4 pedagoger. LÄS MER

 5. 5. Kommunikationens betydelse för personcentrerad vård vid demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Karlsson; Julia Morgården; [2022]
  Nyckelord :Communication; Dementia; Nursing staff; Person centred care; Relatives; Anhöriga; Demenssjukdom; Kommunikation; Personcentrerad vård; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige lever idag cirka 160 000 personer med demenssjukdom och i hela världen cirka 50 miljoner. Att leva med demenssjukdom medför kognitiva, funktionella, sociala och yrkesmässiga nedsättningar vilket ställer ökat krav på hälso- och sjukvården för att kunna tillämpa god och säker vård. LÄS MER