Sökning: "verbal icke-verbal kommunikation mellan sjuksköterska och patient"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden verbal icke-verbal kommunikation mellan sjuksköterska och patient.

 1. 1. Språkbarriärers inverkan på sjuksköterskans omvårdnadsarbete

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisabet Wirtberg; Stina Årman Assargård; [2021-03-02]
  Nyckelord :Språkbarriär; sjuksköterska; kommunikation; omvårdnad; bemötande; patientsäkerhet; vårdrelation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans omvårdnadsarbete grundas i vårdrelationen. En förutsättning fördet är att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient fungerar. Då migrationen till Sverige ökar är språkbarriärer vanligt förekommande. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av beröring i slutenvården. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Matilda Ekelund; Axel Reinholtz; [2021]
  Nyckelord :Beröring; kommunikation; patientperspektiv; sjuksköterskan; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation inom vården handlar främst om överföring av information, vilket kan ske både verbalt och icke-verbalt. Inom slutenvården är kommunikationen nödvändig för att tillgodose personliga behov, försäkra patientens hälsa samt för att samarbeta mellan professioner. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelse av hur icke-verbal kommunikation påverkar vårdrelationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Adrian Nilsson; Oscar Sehlin; [2020]
  Nyckelord :Icke-verbal kommunikation; Kommunikation; Vårdrelation; Sjuksköterska; Omvårdnad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den verbala kommunikationen förmedlar budskap, den icke-verbala kommunikationen förmedlar information om budskapen och kan antingen förstärka eller motsäga det som sägs verbalt. Genom att använda icke-verbal kommunikation anpassad efter mottagaren kan den icke-verbala kommunikationen utgöra ett hjälpmedel, istället för ett hinder, för vårdpersonal. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med palliativa patienter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Karolin Al-morad; Lam Phuong; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Erfarenheter; Kommunikation; Palliativ vård; Patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att kunna uppnå en så god palliativ vård som möjligt, krävs bland annat god kommunikation. Detta bör ske mellan sjuksköterska till patient, mellan sjuksköterska till närstående och mellan sjuksköterska till annan vårdpersonal. En god kommunikation ger upphov till förståelse och tillit. LÄS MER

 5. 5. Humor i interaktionen mellan patient och sjuksköterska : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Julia Lindvall; Andrea Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterska - Patient relation; bemötande; relation; patient; humor; integrerad litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att integrera med patienter använder sjuksköterskor olika tekniker så som  verbal  och  icke  verbal  kommunikation.  Relationen  mellan  sjuksköterska  och patient är en central faktor för att tillhandahålla god omvårdnad. LÄS MER