Sökning: "verbal icke-verbal kommunikation mellan sjuksköterska och patient"

Visar resultat 16 - 20 av 35 uppsatser innehållade orden verbal icke-verbal kommunikation mellan sjuksköterska och patient.

 1. 16. Att vårda eller icke vårda Om icke-verbal kommunikation i omvårdnad

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Magnusson; Kerstin Moberg; [2016-01-21]
  Nyckelord :Kommunikation; icke-verbal kommunikation; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom hälso- och sjukvård är kommunikation ett viktigt redskap. Icke-verbal kommunikation utgör en stor del av all kommunikation och kan förstärka eller motsäga verbal kommunikation. Sjuksköterskan använder kommunikation i patientmöten vid information och i olika slags samtal. LÄS MER

 2. 17. Sjuksköterskans erfarenhet av icke-verbal kommunikation : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Pierrette Ble Hammar; [2016]
  Nyckelord :Non-verbal communication; Nurse-patient relationship; Communication–silence; Aphasia; Body language; Touch; Icke-verbal kommunikation; Sjuksköterska-patientrelation; Kommunikation-tystnad; Afasi; Beröring; Kroppsspråk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Icke –verbal kommunikation är en gemensam benämning för ordlöst informationsutbyte mellan två eller flera personer. I stället för att samtala med ord användskroppsspråk i form av gester, ansiktsuttryck, ögonkontakt, beröring, tonfall och att i tystnad lyssna. LÄS MER

 3. 18. Påverkan på kommunikationen vid språkskillnader : En litteraturöversikt om vilka faktorer som främjar eller förhindrar kommunikationen mellan sjuksköterska och patient

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Eva Skarpsvärd Olsson; Carl-Olof Svensson; [2016]
  Nyckelord :Språkbarriärer; tolk; kultur; kommunikation; sjuksköterska; verbal och icke verbal kommunikation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges befolkning ökar i takt med den ökade invandringen. Under 2015 togs ca 130 000 invandrare emot och det ställer sjukvården inför en utmaning i och med att fler patienter med annat ursprung söker sig till sjukvården. LÄS MER

 4. 19. Sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera med patienter i livets slutskede : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Andrea Rothman; Maja Framming; [2016]
  Nyckelord :Communication; end of life; experiences; nurse; palliative care; Erfarenheter; kommunikation; livets slutskede; palliativ vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Målet med palliativ vård är att lindra patientens lidande, där är kommunikation samt relation en av de fyra hörnstenarna. Sjuksköterskans kommunikation är yrkesrelaterad och av stödjande karaktär, där respekt, tillit och trygghet är viktigt. LÄS MER

 5. 20. Significant factors in the interaction between nurse and patient in the first meeting : -A Minor Field Study at a clinic in South Africa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ebba Nyberg; Isabell Lidman; [2016]
  Nyckelord :Nurses; communication; interaction; relation; health environment; Sjuksköterskor; kommunikation; interaktion; relation; vårdmiljö;

  Sammanfattning : Aim: To describe factors of significancefor a good interaction between nurse and patient in their first meeting at a clinic in South Africa. Method: This study was conducted as an empirical participant observation study with a qualitative design. The analysis was made with a qualitative inductive content analysis. LÄS MER