Sökning: "verbal kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 733 uppsatser innehållade orden verbal kommunikation.

 1. 1. ”Det är mycket lättare att fejka i videointervjuer” : En kvalitativ studie om rekryterares upplevelser av att genomföra anställningsintervjuer digitalt via video och fysiska intervjuer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Hanna Fontana; Evelina Roberg; [2022]
  Nyckelord :Video interview; Emotional; Communication; Physical Interviews; Non-Verbal Communication; Videointervju; Emotioner; Kommunikation; Fysiska intervjuer; Icke-verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka rekryterares upplevelser av att genomföra anställningsintervjuer via videointervju jämfört med fysiska intervjuer. Den tidigare forskningen visar att rekryterare föredrar fysiska intervjuer då de upplever att de får en tydligare helhetsbild av kandidaterna. LÄS MER

 2. 2. Lyssnande chefer - En kvalitativ studie om internt lyssnande ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linette Ottosson; Eva Lundström; [2022]
  Nyckelord :Organisatoriskt lyssnande; Internt lyssnande; Värdeskapande; Genus; Icke-verbal kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Lyssnande chefer: En kvalitativ studie om internt lyssnande ur ett genusperspektiv. Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. LÄS MER

 3. 3. Digital vägledning efter coronapandemin : En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares förhållningssätt till digital vägledning efter coronapandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Daniel Möcklö; Johan Hebro; [2022]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; digital vägledning; face-to-face-samtal; coronapandemi; kommunikation.;

  Sammanfattning : Från och med 1 april 2022 klassas inte längre Covid-19 som en allmänfarlig- eller samhällsfarlig sjukdom och restriktionerna som tidigare tvingade fram digital vägledning i skolor gäller inte längre.Studiens syfte och frågeställning är att undersöka hur studie- och yrkesvägledare förhåller sig till digital vägledning efter covid-19 pandemin och vilka fördelar- samt nackdelar de upplevt med digital vägledning. LÄS MER

 4. 4. Alla elevers rätt att äga ett språk : En intervjustudie med lärare om AKK-metoder inom grundsärskola med inriktning ämnesområde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Cecilia Nyblom; [2022]
  Nyckelord :Alternative and Augmentative Communication AAC ; Intellectual Disability; Preverbal; Special education teachers; Horizontal and Vertical Relationship; Alternativ Kompletterande Kommunikation AKK ; intellektuell funktionsnedsättning; preverbal; speciallärare; horisontella och vertikala relationer;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis was to find out teachers' perception of the phenomenon of alternative and complementary communication (AAC) and how AAC enables pupils to develop their communicative and linguistic abilities. The study has a qualitative approach and it is based on a phenomenographic research approach and a socio-cultural perspective. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers konflikthantering i förskolan : En kvantitativ studie om pedagogers berättelser om hanteringen av barns konflikter med andra barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jakob Friberg; [2022]
  Nyckelord :Cessation strategy; conflict resolution; conflicts; cooperative strategy; non-verbal communication; verbal communication; Icke-verbal kommunikation; konflikthantering; konflikter; samarbetande strategi; upphörande strategi; verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med arbete är att undersöka hur pedagoger arbetar med barns konflikter med andra barn där frågeställningarna är följande: Hur berättar pedagogerna utifrån sina erfarenheter om sin hantering av barns konflikter? samt Hur görs barnen delaktiga i konflikthanteringen enligt intervjupersonernas berättelser? Den teoretiska utgångspunkten i studien är socialkonstruktionismen, där språket ses som en social handling där vår verklighet är socialt konstruerad och utvecklas i sociala interaktioner med andra, samt det sociokulturella perspektivet. Insamlingen av empiri skedde i form av intervjuer med 4 pedagoger. LÄS MER