Sökning: "verbal och icke verbal kommunikation i vård"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden verbal och icke verbal kommunikation i vård.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser av existentiell omvårdnad inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Hanna Andersson; Reza Rezai; [2020]
  Nyckelord :person-centered care; patient relationship; importance of communication; challenges; end of life; personcentrerad vård; vårdrelation; kommunikationens betydelse; utmaningar; livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Existentiell omvårdnad är en av de fyra dimensionerna för en människas helhetsvård och att tillhandahålla existentiell omvårdnad ingår i sjuksköterskans roll. Personer i palliativ vård är sårbara och att lindra personernas lidande står i fokus. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av att inte bli förstådd : En allmän litteraturöversikt om erfarenheter av att vårda patienter med begränsade språkkunskaper

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Catharina Andersson; [2020]
  Nyckelord :Allmän litteraturöversikt; erfarenheter; kommunikation; sjuksköterska; språkbarriärer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor lämnar sina hemländer av olika anledningar, framförallt krig. Sverige har genom invandring blivit ett mångkulturellt land med uppemot 200 olika språk. Brister i kommunikationen kan komma och försvåra vårdandet av patienterna, speciellt vårdandet av de som kommer ensamma. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter vid omvårdnaden av suicidnära patienter: En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Madeleine Fröbom; Lisa Janérs; [2020]
  Nyckelord :Caring; Experience; Literature review; Nurses and Suicidal patients; Erfarenhet; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Sjuksköterskor och Suicidnära patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är ett återkommande problem världen över. Globalt sett begår 16 invånare av 100 000 invånare suicid vilket kan jämföras med att ett suicid begås var 40:de sekund. År 2018 begick 1268 personer suicid trots att över en tredjedel av dessa personer haft en regelbunden kontakt med hälso- och sjukvård. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av sjuksköterskors kommunikation i omvårdnadshandlingar- En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Anna Jansson; Jenny Appelberg; [2020]
  Nyckelord :kommunikation; omvårdnadshandling; patient; personcentrerad vård; sjuksköterska; upplevelse; verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Kommunikationen mellan sjuksköterskorna och patienterna spelar en avgörande roll för att patienterna ska kunna förstå samt uppleva delaktighet kring sin vård. Som legitimerad sjuksköterska finns ett ansvar att kommunikation sker på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt gentemot patienterna för bästa möjliga vård. LÄS MER

 5. 5. Språkstöd som hjälper när patient och sjuksköterska inte talar samma språk : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Tim Olsson; Mathias Sjöstedt; [2020]
  Nyckelord :Språkbarriär; språkstöd; patient; sjuksköterska; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Dagens samhälle har blivit allt mer multikulturellt. Ökad rörlighet över gränser och allt fler humanitära kriser i världen skapar språkbarriärer i vården, vilket är ett växande problem, som riskerar påverka patientsäkerheten. LÄS MER