Sökning: "verbalt flöde"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden verbalt flöde.

 1. 1. Believable and Manipulable Facial Behaviour in a Robotic Platform using Normalizing Flows

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kildo Alias; [2021]
  Nyckelord :Nonverbal Behaviour; Machine Learning; Generative Models; Normalizing Flows; Human-Robot Interaction; Icke-verbalt beteende; Maskininlärning; Generativa modeller; Normaliserande Flöden; Människa-robot interaktion.;

  Sammanfattning : Implicit communication is important in interaction because it plays a role in conveying the internal mental states of an individual. For example, emotional expressions that are shown through unintended facial gestures can communicate underlying affective states. LÄS MER

 2. 2. Verbalt flöde hos ungdomar födda för tidigt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Ingela Clausén Gull; [2012]
  Nyckelord :verbalt flöde; prematur; prematurfödd; ordflöde;

  Sammanfattning : Studier av exekutiva förmågor har visat lägre resultat för unga vuxna födda för tidigt, prematurt, jämfört med jämnåriga födda i fullgången tid. Föreliggande studies syfte var att undersöka ordflödestest som indikator på olika aspekter av exekutiv förmåga samt att utröna vilka förmågor som krävs för verbalt flöde. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar olika emotionsregleringsstrategier vid interferenshantering av negativa minnen för en okänd individ?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lukas Kornfeld; [2011]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Att kunna glömma är funktionellt, vi glömmer för att bättre minnas sådant som är viktigt för oss. För att kunna avgöra vad som är viktigt för oss har evolutionen utrustat oss med förmågan att medvetet bedöma vad som är viktigt men vi har också vårt känsloliv som talar om för oss vad vi vill ha mer av och vad vi skall undvika. LÄS MER

 4. 4. Arbetsminneskapacitet: relation till verbalt flöde och indirekt minne för inhiberat material

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johan Sjö; [2007]
  Nyckelord :working memory; inhibition; verbal fluency; retrieval-induced forgetting; Psychology; Psykologi; Applied and experimental psychology; Tillämpad och experimentell psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Processing information in complex everyday life recruites different abilities than limited storage capacity. Working memory, the central executive and inhibition are constructs that have been used to describe this ability of adaptation. LÄS MER

 5. 5. Hälsovariationens betydelse för männens bättre prestation i verbalt flöde och visuospatial förmåga

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Benny Lindroos; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Könsskillnader i kognitiva förmågor antas vanligtvis bero på en kombination av evolutionära, sociala och biologiska orsaker. En kompletterande förklaring presenteras i denna undersökning, nämligen betydelsen av ohälsa. LÄS MER