Sökning: "verbanvändning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet verbanvändning.

 1. 1. Gymnasistskrivande : En komparativ studie av elevtexter i Svenska 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Rickard Hallebratt; [2020]
  Nyckelord :kvantitativ textlingvistik; kvantitativa textmått; elevtext i gymnasieskolan; nationella prov;

  Sammanfattning : Elevspråksforskning i skrivande har sedan länge kunnat konstatera påfallande språkklyftor mellan gymnasister, t.ex. avseende betygsgrader och kön. Syftet med studien är att med en didaktisk ansats undersöka skriftspråkliga skillnader mellan elevtexter skrivna inom ramen för Svenska 3. LÄS MER

 2. 2. SFI-elevers grammatiska och lexikala kapacitet : Undersökning av SFI-elevers uppnådda PT-nivåer inom morfologin och syntaxen i förhållande till deras verbanvändning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Natalya Kretova; [2019]
  Nyckelord :Processbarhetsteorin; SFI; grammatisk kapacitet; PT-nivåer inom morfologin och syntaxen; verblexikon; verbanvändning;

  Sammanfattning : I den föreliggande studien undersöktes PT-nivåer inom morfologin och syntaxen uppnådda av 19 SFI-elever som studerade i samma grupp, kurs C. Syftet var att synliggöra och jämföra deltagarnas grammatiska kunskaper. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers användning av verb i skriftspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Gottlieb; [2012-07-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På 1970-talet genomfördes en stor studie Gymnasistsvenska där gymnasisters skriftspråk undersöktes. Den visade att texter skrivna av tjejer och killar språkligt skiljde sig åt på flera punkter. Exempelvis innehöll tjejernas uppsatser fler verb, än vad killarnas texter gjorde. LÄS MER

 4. 4. Verbanvändning vid skriftlig produktion hos avancerade inlärare av svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Sophia Tranefeldt; [2011]
  Nyckelord :verb; free written production; Swedish as a second language; verb usage; semantic fields; L2; lexical competence; lexical errors; lexicon; verb; verbanvändning; svenska som andraspråk; L2; skriftlig produktion; lexikal kompetens; andraspråk; lexikala fel; verbfrekvens; semantiska fält; L2-talare; verblexikon; ordförråd;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här uppsatsen undersöker verbanvändningen i skriftlig produktion hos en grupp avancerade svenska som andraspråkselever. Studien granskar såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter i elevernas verbordförråd. LÄS MER

 5. 5. Användning av verb hos förskolebarn med språkstörning i jämförelse med ålders- och språkmatchade barn

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Emma Sjökvist; [2009]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Verben är centrala i grammatiska strukturer i språket, det är verben som bestämmer vilka andra ord som ska finnas med i en mening. Denna ordklass representerar rörelse och dynamik ~ språket och gör det levande. Men verben är också komplexa och vållar barn med SLI särskilda problem. LÄS MER