Sökning: "verklighetsuppfattning"

Visar resultat 21 - 25 av 86 uppsatser innehållade ordet verklighetsuppfattning.

 1. 21. Biverkningsproblematik vid olanzapinbehandling och möjliga åtgärder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emma Marcusdotter; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Psykos är ett allvarligt tillstånd där patienten upplever hallucinationer och rubbad verklighetsuppfattning. Ungefär 1-2% av befolkningen är drabbade. En psykos kan komma vid enstaka tillfällen, men ungefär hälften av alla psykotiska episoder utvecklas senare till sjukdomsdiagnosen schizofreni. LÄS MER

 2. 22. Hur personer med schizofreni upplever sin livskvalité : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Nariman Abou-Soultan; Ahmed Abujazar; [2016]
  Nyckelord :Experiences; Nurse; Nursing; Schizophrenia; Quality of life; Erfarenheter; Livskvalité; Omvårdnad; Schizofreni; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är en form av psykos som är en sällsynt men mycket allvarlig sjukdom och livstidsrisken för att insjukna är 0.8 % i Sverige. Personer med schizofreni upplever förändrad verklighetsuppfattning på grund av symtom som exempelvis rösthallucinationer och vanföreställningar. LÄS MER

 3. 23. Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld i mötet med patienter med psykos i psykiatrisk heldygnsvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Viktoria Eckerlid; Anne Malmquist; [2016]
  Nyckelord :psykos; hot; våld; vårdande; psykiatri; bemötande; sjuksköterskor; vårdrelation;

  Sammanfattning : När människor drabbas av psykos delar de inte samma verklighet som andra. Saker är inte längre ”självklart” och dessa människors agerande och associationer blir svårare eller omöjliga att förutse vilket kan skapa missförstånd och problem i kontakten med dessa patienter inom vården. LÄS MER

 4. 24. Etisk problematik vid vård av psykospatienter : Ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jonas Wallentin; Emil Saari; [2016]
  Nyckelord :Etik; integritet; lidande; paternalism; psykos; sjuksköterska; självbestämmande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykossjukdom kan vara en följd av kroppslig sjukdom eller psykisk ohälsa. Vanligt förekommande symtom vanföreställningar, förvrängd verklighetsuppfattning och bristande sjukdomsinsikt. Det sistnämnda kan skapa svårigheter i att patienten inte fullföljer behandling samt en återkommande och svårare symtombild. LÄS MER

 5. 25. Närståendes upplevelser av sjuksköterskans bemötande -vid förstagångsinsjuknande i psykos

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Veronica Haglund; Linnea Kjellberg; [2016]
  Nyckelord :Anhöriga; Bemötande; Närstående; Psykos;

  Sammanfattning : Det kan vara svårt att vara närstående till någon som drabbas av psykisk ohälsa. En psykos kännetecknas av förvriden verklighetsuppfattning med vanförställningar och hallucinationer. Den vanligaste orsaken till insjuknande i psykos är schizofreni. LÄS MER