Sökning: "verklighetsuppfattning"

Visar resultat 21 - 25 av 91 uppsatser innehållade ordet verklighetsuppfattning.

 1. 21. Hur hanterar de politiska partierna Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna segregationen i Sverige? : Med fokus på den svenska bostadssegregationen

  L2-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Frida Roth; Emma Söderfeldt; [2017]
  Nyckelord :Politik; bostadssegregation; vänsterpartiet; liberalerna; sverigedemokraterna;

  Sammanfattning : I denna uppsats redovisas en kvalitativ studie av Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraternas verklighetsuppfattning, framtidsvision samt politiskt utförande i anknytning till den svenska bostadssegregationen. Studien vilar på en kvalitativ textanalys av partiernas dokument angående bostadssegregationen och genom materialet besvarar vi Hermanssons tre begrepp som utgör intentionen av studien. LÄS MER

 2. 22. Att få stöd i en kaotisk tillvaro, Patienter med psykossjukdom och deras upplevelser av trygga och otrygga möten med vårdpersonal inom psykiatrisk slutenvård

  Magister-uppsats,

  Författare :HANNA CERNY; SUSANNE JENNERMARK; [2016-05-04]
  Nyckelord :Trygghet; Otrygghet; möten; patientperspektiv; psykiatrisk slutenvård; psykossjukdom; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: According to the Health Care Act (SFS1982:763) should the care be of good quality and meet the patient´s need for safety/security in care and treatment. Most studies of treatment and meetings are based on general psychiatry and focuses on meetings with all staff in healthcare. LÄS MER

 3. 23. Patienter med psykossjukdom och deras upplevelse av livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rose-Marie Grufman; Daniel Berg; [2016]
  Nyckelord :Quality of life; psychotic disorder; background factors; Livskvalitet; psykossjukdom; bakgrundsfaktorer;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Bakgrund: Psykossjukdom kan beskrivas som en förändring i verklighetsuppfattning. Symtom är vanföreställningar, hallucinationer, tankestörningar, passivitet, avtrubbade affekter och känslomässiga störningar. LÄS MER

 4. 24. Barns uppfattning av tid : – En kvalitativ litteraturstudie om tidsuppfattning hos barn i de yngre åldrarna

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Jenny Lindén; Alida Carlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en strukturerad litteraturstudie som baseras på tidigare forskning samt vetenskapliga artiklar. Vårt syfte är att genom våra fyra frågeställningar ta reda på hur utvecklingen av tidsuppfattning sker i de yngre åldrarna samt hur barn förstår historisk tid. LÄS MER

 5. 25. Fredsmuseer & Försvarsmuseer : Två perspektiv på fred och säkerhet inom kulturvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Mio Ribohn; [2016]
  Nyckelord :kulturvård fred fredsarbete säkerhet museer museum museologi fredsmuseum fredsmuseer försvar försvarsmuseum försvarsmuseer fredshistoria fredskunskap konfliktkunskap feministisk säkerhetsteori realim realismen feminism;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker huruvida freds- och konfliktvetenskapliga teorier kan kopplas till freds- respektive försvarsmuseer. Tidigare forskning som kopplar dessa två tvärvetenskapliga ämnesområden till varandra är ytterst bristfällig, vilket kan ge negativa konsekvenser på det museer förmedlar till sina besökare. LÄS MER