Sökning: "verksamhetsövergång"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet verksamhetsövergång.

 1. 1. Gränsöverskridande företagsöverlåtelser – lagstiftning som del av de överförda rättigheterna och skyldigheterna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rikard Kajland; [2018]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; verksamhetsövergång; förtagsöverlåtelse; transfer of undertakings; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Överlåtelsedirektivet uttrycker att överlåtarens rättigheter och skyldigheter visavi de arbetstagaren som går över till förvärvaren ska övergå automatiskt och omedelbart. Det är inte tydligt huruvida detta inkluderar de rättigheter och skyldigheter som följer av nationell rätt. LÄS MER

 2. 2. Distribuerat ledarskap inom vård och omsorg

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ekwall Rickard; [2017]
  Nyckelord :Ledarskap; Distribuerat ledarskap; Organisationsförändring; Vård och omsorg; Verksamhetsövergång;

  Sammanfattning : Inom vård- och omsorgssektorn är omorganisationer komplexa och kan ha stor inverkan på individers livssituation. Tidigare forskning har visat att ett Distribuerat ledarskap är viktigt i denna typ av organisationsförändringar, där ledarskapet ses som en gemensam insats vilket reducerar beroendet av den enskilde ledaren. LÄS MER

 3. 3. Verksamhetsövergång : En kritisk granskning av Arbetsdomstolens bedömningar vid fall av outsourcing

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Julia Skilje Kolstad; [2016]
  Nyckelord :transfer of undertakings; gender equality; employment protection; Arbetsdomstolen; Court of Justice of the European Union; Verksamhetsövergång; jämställdhet; Arbetsdomstolen; EU-domstolen; anställningsskydd; outsourcing;

  Sammanfattning : The subject of this study is transfer of undertakings and employment protection in cases of outsourcing. The aim of the study is to examine how the Swedish law in the area relates to the EU law. LÄS MER

 4. 4. Verksamhetsövergång till följd av entreprenörsbyte vid offentlig upphandling. Ändamålskonflikter och parternas möjligheter att kringgå eller frambringa anställningsskydd.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Thorén; [2015-02-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid ett entreprenörsbyte till följd av offentlig upphandling kan under vissa förutsättningar det arbetsrättsliga skyddsregelverket vid verksamhetsövergångar, baserat på direktiv 2001/23/EG, bli tillämpligt. Skyddsregleringens tillämplighet kan betraktas som konkurrenshämmande i sammanhanget, vilket går emot grundändamålet med offentlig upphandling. LÄS MER

 5. 5. Krav på verksamhetsövergång vid offentlig upphandling. En rättslig analys av debatten.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Lundqvist; [2015-02-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En omdiskuterad fråga inom upphandlingsvärlden har på senare tid varit om upphandlande myndigheter i upphandlingar kan ställa krav på verksamhetsövergång. Ett sådant krav innebär att myndigheten kräver att den nya leverantören ska iaktta 6 b § LAS och dess rättsföljder, oavsett om 6 b § LAS är tillämplig eller inte. LÄS MER