Sökning: "verksamhetsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet verksamhetsteori.

 1. 1. Digital didaktisk design i företagsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Katrine Wendel; [2019]
  Nyckelord :digital design; didaktik; TPACK; verksamhetsteori; Lgy11; företagsekonomi; gymnasiet;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker Lgr11/Lgy11-revideringens effekt ett par månader efter att den trätt i kraft. Revideringen handlar om att integrera digital kompetens i undervisningen, till skillnad mot att använda digitala medel. LÄS MER

 2. 2. Skolverkets krav på digitalisering av samhällskunskap och lärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; samhällskunskap; TPACK; Verksamhetsteori; kollegialt lärande; digitaliseringskrav;

  Sammanfattning : Digitalisering av den svenska skolan tog ny fart när regeringen beslutade att revidera läroplanen och lägga mer ansvar på samhällskunskapslärare. Lärare ska i sitt uppdrag stärka elevernas digitala kompetens. LÄS MER

 3. 3. Har du  valt en smart plats? : Den fysiska lärmiljön - en del av det självständiga lärandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Gabriella Johansson; Henriette Petersen Lysén; [2018]
  Nyckelord :Fysisk lärmiljö; verksamhetsteori; valmöjlighet; självständighet; inlärningsstilar;

  Sammanfattning : Lärmiljön är en ofrånkomlig del i varje elevs skolgång men med olika utformningar och skilda syften. Under lång tid har elever placerats vid bänkar på långa rader men i linje med samhällets nya krav på elevers bemästrande av helt andra kompetenser än tidigare har också lärmiljön kommit att ändras. LÄS MER

 4. 4. ''Endast en kvart går till reflektion och resten går till annat… vad hinner man då?'' : En kvalitativ studie om hur förskollärare utnyttjar den kollegiala reflektionstiden i verksamheten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Elham Gholami; Aleksandra Miljkovic; [2018]
  Nyckelord :Förskola; reflektion; planering; dokumentation; verksamhetsteori; förskollärare; struktur; pedagogisk dokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att bidra till kunskapande om hur förskollärare uttrycker att de utnyttjar den kollegiala reflektionstiden i verksamheten. Studiens syfte undersöks utifrån följande frågeställningar: Hur uttrycker förskollärarna att de utnyttjar den kollegiala reflektionstiden i förskolan? Vad anser förskollärarna bör prioriteras under den kollegiala reflektionstiden?  Studien har genomförts utifrån en kvalitativ forskningsmetod där datainsamlingen skett genom semistrukturerade intervjuer av sex verksamma förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Lärares upplevelser av arbetet med stödinsatser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Carlsson; Rebecka Wallroth Nordlander; [2018]
  Nyckelord :stödinsatser; särskilt stöd; extra anpassningar; samarbete; lärares upplevelser;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att undersöka arbetet med stödinsatser på en grundskolan utifrån ett lärarperspektiv. Med hjälp av en kvalitativ metodansats bestående av intervjuer samlades empirisk data in för att svara på frågeställningarna: 1. Hur går arbetet med stödinsatser till på skolan?, 2. LÄS MER