Sökning: "verksamhetsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet verksamhetsteori.

 1. 1. ”Att vara kvalificerad samtals-partner och rådgivare” -En kvalitativ studie om speciallärarutbildningen speciali-sering utvecklingsstörning Lise Persson

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lise Persson; [2020-06-23]
  Nyckelord :speciallärare; specialisering utvecklingsstörning; kvalificerad samtalspartner; yrkespraktik; akademisering; verksamhetsteori;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att ta reda på hur utbildningsverksamheten på fyra lärosä-ten utformar undervisningen i relation till examensmålet ”visa förmåga att vara en kvalifice-rad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör lärande och kunskapsutveckling” inom spe-ciallärarutbildningen, specialisering utvecklingsstörning.Undersökningen utgår från en hermeneutisk ansats och genomfördes med en kombination av två kvalitativa metoder, dokumentanalys och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Med styrdokumenten som karta och kompass : Är specialpedagogen vilse i Ingenmansland?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sara Sjöström; Liza Förde; [2020]
  Nyckelord :Förskola; orgnisation; specialpedagog; specialpedagogiskt uppdrag; styrdokument; särskilt stöd; verksamhetsteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur det specialpedagogiska uppdraget kan tolkas, utformas och säkerställas i relation till de krav som framkommer i styrdokumenten. Studien har även sett  till hur uppdraget är uppbyggt med styrdokumenten som som grund, där uppdraget ska säkerställa alla barns rätt till en likvärdig utbildning. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares arbete med digitala verktyg i förskolan – organisationskultur, samverkan och motstånd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kamila Abdul Hamid; [2020]
  Nyckelord :digitala verktyg; digitalisering; expansivt lärande; förskola; förändring; kultur; organisationskultur; samverkan; motsättningar; verksamhetsteori;

  Sammanfattning : Idag finns ett behov av införande av digitalisering i förskolan, där förskollärare står in-för nya utmaningar i strävan efter att möta detta behov. Därtill framhåller Läroplan för förskolan Lpfö 18 förskollärares ansvar avseende användning av digitala verktyg i bedrivandet av ett pedagogiskt arbete på förskolan. LÄS MER

 4. 4. ”En planerad verksamhetär en lugn verksamhet” : En enkät- och intervjustudie omplaneringstid i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alexandra Jönsson; Angelica Olsson; [2020]
  Nyckelord :Planeringstid förskollärare Engeströms verksamhetsteori arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning Planeringstid är ett arbetsmoment som förekommer i förskolan för alla verksammaförskollärare. Ofta är tiden schemalagd för att genomföras utanför barngrupp, men inte alltid. LÄS MER

 5. 5. Särskild Undervisningsgrupp - Autism - En verksamhet vid sidan av eller en del av en inkluderande skolmiljö?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sara Änghede Haraldsson; [2020]
  Nyckelord :Särskild Undervisningsgrupp; Autism; Inkludering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Änghede Haraldsson, Sara (2019). SU-grupp autism. En verksamhet vid sidan av eller en del av en inkluderande skolmiljö? Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER