Sökning: "verksamhetsutveckling på förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden verksamhetsutveckling på förskolan.

 1. 1. Specialpedagogens roll : Hur ser samarbetet med förskolans pedagoger ut och hur påverkar maktstrukturer vad som blir det bästa för barnet? En kvalitativ studie utifrån förskolpedagogers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Elsa Noreen Klasson; Gabriella Harlén; [2020]
  Nyckelord :Special educator teacher; authority; cooperation; discourse analysis; Specialpedagog; makt; samarbete; diskursanalys;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som genom diskursanalys ämnar ta reda på hur samarbetet mellan förskolpedagoger och specialpedagoger ser ut på förskolor. Studien utfördes i en storstadsregion i Sverige. Alla barn ska få rätt till stöd i alla skolformer. LÄS MER

 2. 2. Planeringstid, reflektionstid eller utvecklingstid : En textanalytisk studie på lokala riktlinjer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :My Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Planeringstid; reflektionstid; verksamhetsutveckling; dokument; kommun; förskola;

  Sammanfattning : Planeringstid, reflektionstid och utvecklingstid är alla tre benämningar som används på förskolor för den schemalagda tid som förekommer utanför barngrupper. Det förekommer inte några nationella riktlinjer kring exakt vad denna tid ska innehålla utan det är upp till varje huvudman att ansvara för att de mål som förekommer i förskolans styrdokument genomförs, följs upp och utvärderas. LÄS MER

 3. 3. Hitta drivkraften i aktionsforskning - en studie om kollegial utveckling mot högre pedagogisk kvalitet i förskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Susan Empell; [2019]
  Nyckelord :action research; empowerment; collegial learning; mentoring dialogues; diary writing; pedagogical quality; reflection; time;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ aktionsforskningsstudie utförd i förskolan. Studiens syfte är att bidra med kunskap genom ett praktiskt exempel visa hur pedagoger aktivt kan medverka till pedagogisk kvalitetsutveckling genom aktionsforskning. Metoden för undersökningen har främst följt Rönnermans (2012) aktionsforskningsprocess. LÄS MER

 4. 4. Pedagogisk dokumentation – ett verktyg för verksamhetsutveckling? : En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver sitt arbete med pedagogisk dokumentation i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mimmi Klingstam; Julia Lethenström; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Pedagogisk dokumentation; reflektion; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ undersökning där syftet var att undersöka hur åtta förskollärare beskriver sitt arbete med pedagogisk dokumentation i förskolan. Data har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer. Studien grundar sig i ett konstruktionistiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. VAD, HUR OCH VARFÖR? - En kvalitativ studie om hur ett antal förskollärare uttrycker att de arbetar med pedagogisk dokumentation i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Helene Stigborg; Rebecka Andersson; [2019]
  Nyckelord :Dokumentation; Pedagogisk dokumentation; Kvalitet i förskolan; GDPR;

  Sammanfattning : Med denna uppsats var vårt syfte att undersöka hur ett antal förskollärare uttrycker att de arbetar med pedagogisk dokumentation i förskolan. Denna undersökning genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. Vi intervjuade åtta förskollärare från olika förskolor och i olika åldrar. LÄS MER