Sökning: "verksamhetsutveckling på förskolan"

Visar resultat 6 - 10 av 28 uppsatser innehållade orden verksamhetsutveckling på förskolan.

 1. 6. Specialpedagog i förskolan - samverkan för barnets bästa : Rektorers, förskollärares och specialpedagogers förväntningar på yrkesrollen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Madelene Fasth; [2019]
  Nyckelord :Förskolan; interaktion; interaktionistiskt perspektiv; relationellt perspektiv; samverkan; specialpedagog; specialpedagogik; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom analys av intervjuer med rektorer, förskollärare och specialpedagoger utröna vilka förväntningar som finns på specialpedagogens yrkesroll inom ramen för förskolans verksamhet. Följande frågeställningar har undersökts: Vilka förväntningar har rektorer, förskollärare och specialpedagoger på specialpedagogens samverkande yrkesagerande i förskolans verksamhet?   Studiens empiriska material består av sju intervjuer, därav med två rektorer, tre förskollärare och två specialpedagoger. LÄS MER

 2. 7. Ett otydligt uppdrag? : Specialpedagogers upplevelser av arbetet med att utveckla den pedagogiska verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Jennie Josefsson; Anette Aronsson Karlström; [2017]
  Nyckelord :Speciapedagog; yrkesroll; specialpedagogisk kompetens; verksamhetsutveckling; relationellt perspektiv; kategoriskt perspektiv; professionsteori;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur några specialpedagogers kompetenser i att leda och driva utveckling av den pedagogiska verksamheten kommer till nytta i praktiken. Detta då studier visar att specialpedagogens uppdrag är komplext och varierande samt att specialpedagogrollen har haft svårt att slå igenom. LÄS MER

 3. 8. Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

  Magister-uppsats, Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Wallin; [2017]
  Nyckelord :förskola; systematiskt kvalitetsarbete; delaktighet; specialpedagogiskt stöd;

  Sammanfattning : KUNSKAPSBIDRAG: Undersökningen avser bidra med insikter om hur det systematiska kvalitetsarbetet uppfattas på en förskola samt på vilket sätt specialpedagogiskt stöd kan gagna förskolans verksamhetsutveckling. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR: Syftet med undersökningen är att studera förskollärares erfarenheter av och tankar om det systematiska kvalitetsarbete som utförs på en förskola. LÄS MER

 4. 9. Kompetensutveckling i förskolan : en fallstudie utifrån flera perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Malin Jarmander; [2017]
  Nyckelord :Developing people’s skills; Learning and idea development; Preschool; Preschool Teacher; Förskola; Kompetensutveckling; Pedagog; Verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Denna fallstudie handlar om hur pedagoger, förskolechefer och huvudmännen ser på kompetensutvecklingen och till viss del verksamhetsutvecklingen i förskolan. Det har under de senaste tio åren införts ett systematiskt kvalitetsarbete i skola och förskola och hur det används i dagens förskola för att få syn på vilka områden som behöver verksamhets- och kompetensutvecklingen berörs i denna uppsats. LÄS MER

 5. 10. Pedagogisk dokumentation med iPad : Förstudie: Hur ett komplement till webbverktyget Dokufant kan se ut som iPad-applikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Christina Svensson; [2016]
  Nyckelord :Preschool; Documentation; Evaluation; iPad; Dokufant; Pedagogisk dokumentation; Lärplatta; Verksamhetsutveckling; iPad; Dokufant; Förskola;

  Sammanfattning : I den senaste uppdateringen av läroplanen för förskolan beskrivs en metod som kallas pedagogisk dokumentation. Denna metod förväntas förskollärare använda för att uppnå läroplanens uppsatta mål kring uppföljning, utvärdering och utveckling för förskoleverksamheten. LÄS MER