Sökning: "verksamhetsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade ordet verksamhetsutveckling.

 1. 1. Specialpedagogens roll : Hur ser samarbetet med förskolans pedagoger ut och hur påverkar maktstrukturer vad som blir det bästa för barnet? En kvalitativ studie utifrån förskolpedagogers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Elsa Noreen Klasson; Gabriella Harlén; [2020]
  Nyckelord :Special educator teacher; authority; cooperation; discourse analysis; Specialpedagog; makt; samarbete; diskursanalys;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som genom diskursanalys ämnar ta reda på hur samarbetet mellan förskolpedagoger och specialpedagoger ser ut på förskolor. Studien utfördes i en storstadsregion i Sverige. Alla barn ska få rätt till stöd i alla skolformer. LÄS MER

 2. 2. Tillväxt i tillväxtföretag : Vilka möjligheter för utveckling är viktigast att fokusera på för en hållbar tillväxt i ett tillväxtföretag?

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Patrik Rucinski; Mathias Åkerman; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; social hållbarhet; verksamhetsutveckling; medarbetarfokus; tillväxtföretag; tillväxt; behovskartläggning; fallstudie;

  Sammanfattning : Många verksamheter idag prioriterar och satsar på ekonomisk tillväxt utan att ta hänsyn till alla dimensioner i den hållbara utvecklingen idag. Företag som satsar på hållbar utveckling och som kan ses som hållbara företag har visat sig prestera bättre och vara mer lönsamma. LÄS MER

 3. 3. Planeringstid, reflektionstid eller utvecklingstid : En textanalytisk studie på lokala riktlinjer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :My Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Planeringstid; reflektionstid; verksamhetsutveckling; dokument; kommun; förskola;

  Sammanfattning : Planeringstid, reflektionstid och utvecklingstid är alla tre benämningar som används på förskolor för den schemalagda tid som förekommer utanför barngrupper. Det förekommer inte några nationella riktlinjer kring exakt vad denna tid ska innehålla utan det är upp till varje huvudman att ansvara för att de mål som förekommer i förskolans styrdokument genomförs, följs upp och utvärderas. LÄS MER

 4. 4. Chefer i förbättringsarbete : en intervjustudie om första linjens chefers upplevelse av förbättringsarbete

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonas Carlström; Evelyn Olsson; [2020]
  Nyckelord :förbättringsarbete; implementering; första linjens chefer; upplevelse; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Det ökade vårdbehovet i takt med minskade resurser, ställer krav på vårdorganisationer att bedriva förbättringsarbete. Det ligger i första linjens chefers uppdrag att utveckla och förbättra verksamheterna för att möta dessa krav som ställs på verksamheterna. LÄS MER

 5. 5. Är cirkulär ekonomi vägen till hållbar framgång? : En explorativ fallstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Jalalian; Victoria Lindell; [2020]
  Nyckelord :Circular Economy; Quality Development; Sustainability; Manufacturing Industry; Triple Bottom Line; Business Excellence Model; Cirkulär ekonomi; Kvalitetsutveckling; Hållbarhet; Tillverkningsindustrin; Triple Bottom Line; Business Excellence Model;

  Sammanfattning : In today's society, the linear economy dominates. As a result of the earth’s limited resources, an ever-increasing focus is on the need for companies to become sustainable. One concept that has become more prevalent in this context is the Triple Bottom Line, which emphasizes the importance of a balance between people, profit, and planet. LÄS MER