Sökning: "verksamhetsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 306 uppsatser innehållade ordet verksamhetsutveckling.

 1. 1. Från Camping till Glamping : En turismvetenskaplig studie kring implementering av glamping som verksamhetsutvecklingsstrategi för campingverksamheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Anna Larsson; [2023]
  Nyckelord :camping; glamping; business development; sustainable tourism; environmental sustainability; camping; glamping; verksamhetsutveckling; hållbar turism; miljömässig hållbarhet;

  Sammanfattning : Denna vetenskapliga studie har haft fokus på att se huruvida fenomenet glamping kan implementeras som utvecklingsstrategi inom campingplatser i Västra Götaland och Värmland. Även miljömässig hållbarhet utifrån de deltagande verksamheterna har studerats för att möjliggöra för att se likheter och skillnader mellan verksamheter inom glamping, camping med glamping och för renodlade campingverksamheter. LÄS MER

 2. 2. Förhoppningar och fallgropar med ett tillitsbaserat arbetssätt : En fallstudie inom en svensk kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Minette Stare; Marie Edberg; [2023]
  Nyckelord :New Public Management; trust-based management; trust; autonomy; responsibility; organizational commitment; affirmation; relatability; job satisfaction; productivity; competence development; motivation; participation; New public management; NPM; tillitsbaserad styrning och ledning; TBSL; tillit; autonomi; ansvar; organisatoriskt engagemang; bekräftelse; relaterbarhet; arbetstillfredsställelse; produktivitet; kompetensutveckling; återkoppling; motivation; deltagande;

  Sammanfattning : Den offentliga sektorn har länge kännetecknats av styrning och kontroll, där de använt den affärsliknande styrmodellen New Public Management med syftet att öka effektiviteten. Modellen var kritiserad, som en variant tillsatte därför regeringen 2016 en Tillitsdelegation med syftet att implementera en mer tillitsbaserad styrning och ledning. LÄS MER

 3. 3. "Då kan du klä ut dig till en ytspänning" - Reflektionens potential för kompetensutveckling och ökad kvalitet i förskolan : En kvalitativ studie om hur diskursiva praktiker möjliggör kompetensutveckling i individuella reflektioner och i gemensamma arbetslagsreflektioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Elsa Bergkvist; [2023]
  Nyckelord :Collaborative reflection; Competence development; Individual reflection; Pre-school; Förskola; Gemensam reflektion; Individuell reflektion; Kompetensutveckling.;

  Sammanfattning : Preschool workteams, must continuously and systematically monitor children's development and evaluate the opportunities the education offers for children to develop and learn in accordance with the curriculum. This qualitative study deals with reflection from a socio-cultural perspective where differences between individual reflection and collective workteam reflection are examined in relation to the preschool's work with quality and operational development. LÄS MER

 4. 4. Mäta processmognad : Hur kan mognadsmodeller bidra vid verksamhetsutveckling?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Sara Jarl; Linn Sunniva Bru; [2023]
  Nyckelord :Maturity model; organizational development; process orientation; knowledge; cultur; Mognadsmodell; verksamhetsutveckling; processorientering; kunskap; kultur;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie med syfte att undersöka hur mognadsmodeller kan stödja verksamheter vid verksamhetsutveckling. I studien genomfördes en fallstudie, med tillhörande intervjuer. I fallstudierna gjordes en mätning med hjälp av en mognadsmodell. LÄS MER

 5. 5. PESTLE-analys av möjligheter och hinder för implementering av SAF i motorprovningsverksamheten och Hotspotanalys för komponenter i RM12-motorn : En dual fallstudie hos GKN Aerospace för att främja hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Julia Bengtsson; Johan Larsson; [2023]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : I takt med att växthuseffekten blir alltmer påtaglig har ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet blivit en större del av den internationella och nationella säkerhetspolitiken. Detta sätter press på såväl statliga institutioner samt privata aktörer inom försvarsindustri att utvärdera och förbättra sina aktiviteter i linje med globala hållbarhetsmål och ett ökat klimatfokus. LÄS MER