Sökning: "verksamhetsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade ordet verksamhetsutveckling.

 1. 1. Verkliga styrningsutmaningar i megaprojekt

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Blerim Mehmeti; Bisan Lina Nashabat; [2021-02-09]
  Nyckelord :megaprojekt; styrning; mål; förutsättningar; risker; utmaningar; projektstyrningsmodeller;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien har varit att undersöka de motiv, erfarenheter och reflektioner sombeställare av megaprojekt, i det svenska fallet Trafikverket, själva upplever i sin styrningsamt sprida kunskaper kring de praktiska utmaningar som framkommer och på så sättstimulera verksamhetsutveckling bland beställare av megaprojekt.Teori: Det finns tre kritiska perspektiv mot den traditionella projektstyrningslitteraturen sombelyser måltriangelns bristande relevans i megaprojekt, den institutionella miljöns påverkanpå styrningen samt argument för att megaprojekt bör studeras som temporära organisationerMetod: I studien har en kvalitativ och abduktiv ansats valts ut för insamling av empiri genomsemistrukturerade intervjuer med projektledare, controllers, stabschefer och projektchefer. LÄS MER

 2. 2. Produktivitetsmått för röntgenavdelning : En fallstudie vid Visby lasarett

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Enes Vizlin; [2021]
  Nyckelord :flow efficiency; capacity calculation; quality; Lean Healthcare; patient safety; process; productivity; productivity measures; BPM; care needs; care queues; flödeseffektivitet; kapacitetberäkning; kvalitet; Lean Healthcare; patientsäkerhet; process; produktivitet; produktivitetsmått; vårdbehov; vårdköer;

  Sammanfattning : Den här studien görs som avslutande del av universitetsutbildning, kandidatprogram i Industriell teknik inom ämnesområdet kvalitetsteknik. Studien kan användas för vidare verksamhetsutveckling och analys av röntgenavdelningens behov av produktivitetsmått, vid Visby lasarett. LÄS MER

 3. 3. RPA inom offentlig sektor : Möjligheter och utmaningar för robotiserad processautomatisering

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hampus Lundqvist; Johan Nilsson; Richard Vestergren; [2021]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; Digitalization; Public Sector; Rationalisation; Business Development; Robotiserad processautomatisering; RPA; Digitalisering; Offentlig sektor; Effektivisering; Verksamhetsutveckling.;

  Sammanfattning : Samhället genomgår en digital transformation och inom offentlig sektor är en centralmålsättning att ta till sig de nya möjligheterna för att effektivisera sin verksamhet. Ökaddigitalisering har föranlett att automatisering av processer genom implementation avrobotiserad processautomatisering (RPA) blivit en metod vilken i snabb takt vuxit ipopularitet då detta erbjuder ett flertal möjligheter för organisationer. LÄS MER

 4. 4. Personuppgifter, risker och möjligheter : En utforskande studie av intresset för insyn i och kontroll över personuppgifters spridning

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Louise Josborg; [2021]
  Nyckelord :Personal data; digital design; digital service; Technology Acceptance Model; Personuppgifter; digital design; digital tjänst; Technology Acceptance Model;

  Sammanfattning : Personuppgifter sprids idag relativt fritt via användning av digitala tjänster och plattformar. De används bland annat som handelsvara för företag, som underlag för verksamhetsutveckling av myndigheter och som empiri i forskningsstudier. Fördelarna med att samla stora mängder personuppgifter är många, både för individen och samhället. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogers möjligheter och omöjligheter : En studie om specialpedagogers inflytande i det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Malin Ingvaldsson; Åsa Svensson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Lärmiljöer; Rektorer; Specialpedagoger; Specialpedagogisk kompetens; Systematiskt kvalitetsarbete; Utvecklingsmöjligheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka specialpedagogers inflytande och arbete med det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Det presenterades utifrån två frågeställningar som inriktade sig på att belysa specialpedagogers beskrivningar utifrån sin roll gällande det systematiska kvalitetsarbetet, samt hur det skulle kunna främja verksamhetens utvecklingsarbete. LÄS MER