Sökning: "verktyg för dialog"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade orden verktyg för dialog.

 1. 1. ”Datorn hjälper mig att skriva men det gör inte pennan” : Fallstudier av elevers skrivande i tvåklasser i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annsofie Sköld; Sanna Maad; [2021]
  Nyckelord :: Skrivande; Årskurs 3; Elevtexter; Intervjuer; Elevtextanalys; Skrivförmåga; Skrivprocess; Skrivverktyg; ASL; Sandvikenmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att genom fallstudier i två klasser i årskurs 3 undersöka elevers skrivande och elevers uppfattningar om sitt skrivande utifrån berättande texter som de skrivit på datorn eller för hand. Syftet var även att undersöka hur lärare arbetar med skrivande i sina respektive klasser där den ena klassen fokuserar traditionella skrivmetoder, med utgångspunkt i att skriva texter för hand och den andra klassen fokuserar användandet av digitala skrivverktyg genom metoden ASL (Att skriva sig till läsning) och Sandvikenmodellen. LÄS MER

 2. 2. Ett vaccin med biverkningar - Studie av medarbetarundersökningar som med goda ambitioner har sidoeffekter i användandet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thomas Hansson; Noel Kvarnström; Andreas Vazdekis; Attila Lundin; [2021]
  Nyckelord :Medarbetarundersökning; linjechefer; medarbetarengagemang; HME; kritik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Ett vaccin med biverkningar - Studie av medarbetarundersökningar som med goda ambitioner har sidoeffekter i användandet. Seminariedatum: 15 januari 2021 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 HP Författare: Hansson, T., Kvarnström, N., Lundin, A. LÄS MER

 3. 3. Formativ återkoppling i klarinettundervisning på gymnasiet : En kvalitativ undersökning med fallstudier i Sverige och Italien

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sara Cazzanelli; [2021]
  Nyckelord :Design för lärande; feedback; formativ återkoppling; klarinettundervisning; multimodalitet; motivation; självvärdering;

  Sammanfattning : Lärandet i instrumentalundervisning är en process som sker över tid och som påverkas av lärarens val av och erbjudande om kommunikativa och pedagogiska resurser, som kan användas formativt för att främja elevens utveckling. Denna studies syfte var att undersöka och analysera formativ återkoppling i enskild instrumental undervisning i klarinett på gymnasiet, med fokus på tre temaområden: dialog och kommunikation, motivation och drivkrafter samt självvärdering och självreflektion. LÄS MER

 4. 4. Riskobservationer hos Peab Sverige AB : En studie om riskobservationers effekter och de anställdas inställning till säkerhetsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anna Johansson; [2021]
  Nyckelord :Riskobservationer; förebyggande arbetsmiljöarbete; säkerhetskultur;

  Sammanfattning : Byggbranschen är hårt drabbad av arbetsplatsolyckor och vill uppnå en nollvision gällande detta. Alla ska kunna komma hem tryggt och säkert efter en arbetsdag. Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett verktyg som används för att skapa en bättre arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Kriskommunikation på sociala medier under pandemier som Covid-19 : En kvalitativ innehållsanalys baserad på semistrukturerade intervjuer av yrkesverksamma kommunikatörer.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexandra Essén; Isa Ekblad; [2021]
  Nyckelord :Crisis communication; Social media; Factors; The profession of communicators; Covid-19-pandemic; Kriskommunikation; Sociala medier; Faktorer; Yrkesgruppen kommunikatörer; Covid-19-pandemin;

  Sammanfattning : Under år 2020 drabbades världen av en pandemi, ett omfattande virus vid namn Covid-19 som har påverkat både organisationer och individer runt om i världen negativt, vilket har krävt att värdet av en lyckad kriskommunikation varit stor för organisationer. På grund av detta är det viktigt att organisationen har kunskap i hur de ska anpassa sin kriskommunikation i sociala medier efter den typen av kris som Covid-19-pandemin är. LÄS MER