Sökning: "verktyg för dialog"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade orden verktyg för dialog.

 1. 1. ”Datorn hjälper mig att skriva men det gör inte pennan” : Fallstudier av elevers skrivande i tvåklasser i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annsofie Sköld; Sanna Maad; [2021]
  Nyckelord :: Skrivande; Årskurs 3; Elevtexter; Intervjuer; Elevtextanalys; Skrivförmåga; Skrivprocess; Skrivverktyg; ASL; Sandvikenmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att genom fallstudier i två klasser i årskurs 3 undersöka elevers skrivande och elevers uppfattningar om sitt skrivande utifrån berättande texter som de skrivit på datorn eller för hand. Syftet var även att undersöka hur lärare arbetar med skrivande i sina respektive klasser där den ena klassen fokuserar traditionella skrivmetoder, med utgångspunkt i att skriva texter för hand och den andra klassen fokuserar användandet av digitala skrivverktyg genom metoden ASL (Att skriva sig till läsning) och Sandvikenmodellen. LÄS MER

 2. 2. Sommargågatan : en långsiktig dialog för det tillfälliga och en tillfällig dialog för det långsiktiga

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Maria Andersson; Therese Persson; [2021]
  Nyckelord :fysisk planering; inflytande; medborgardeltagande; medborgardialog; temporära platser; sommargågator;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det blivit allt vanligare för kommuner att använda sommargågator som en temporär plats med syfte att utforma något tillfälligt i gaturummet. Sommargågatan kan genom att skapa en fysisk förändring bidra till ett mer konkret förslag för medborgarna och visa hur gatan skulle kunna användas annorlunda. LÄS MER

 3. 3. ”Man får tänka att det är inte eleven som är problemet, att det är du som har problemet” : ‒ En intervjustudie om elevers koncentrationssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Gransten; Lowisa Löwf; [2021]
  Nyckelord :Didaktik; Grundskola; Intervjuer; Koncentrationssvårigheter; Lärares strategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa kunskap om F-3-lärares uppfattningar om elevers koncentrationssvårigheter, samt deras strategier för att möta dessa elever. Studien har utgått ifrån frågeställningarna Vilka likheter och skillnader kan identifieras mellan lärares olika uppfattningar om elevers koncentrationssvårigheter?, Vad har lärarna för farhågor om inget görs åt en elevs koncentrationssvårigheter?  och På vilka sätt uppger lärare att de hanterar elevers koncentrationssvårigheter? Då syftet är att skapa kunskap om lärares uppfattningar och erfarenheter om elevers koncentrationssvårigheter är fenomenografi och fenomenologi studiens utgångspunkter. LÄS MER

 4. 4. Medborgardialog : Ett verktyg till en hållbarutveckling?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Jacob Evaldsson; [2021]
  Nyckelord :Citizen dialog; Sustainable development; Detailed development plan;

  Sammanfattning : This study aim is to look closer on how municipalities utilize the citizens and creatin a dialog between the two parties as a tool to achieve a more sustainable development. To answer this question this study looks closer on the municipality of Umeå and their work with the process and dialog together with the citizens to create a detailed development plan for the area of Tomtebo gård. LÄS MER

 5. 5. Revingefältet genom kamerans lins : att utforska ett landskap med fotografering som metod

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Espegren Lindeberg; [2021]
  Nyckelord :bild; fotografi; fotografering; landskapsrepresentation; Revingefältet; Svarta Hål;

  Sammanfattning : I denna uppsats utforskas Revingefältet genom kamerans lins, och med fotografier som producerats under 1900-talet. Syftet är att undersöka hur fotografiska representationer påverkar bilden av ett landskap, samt hur kameran fungerar som ett verktyg för att inleda en dialog med landskapet. LÄS MER