Sökning: "versaler gemener"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden versaler gemener.

 1. 1. Skrivverktygens betydelse i en digitaliserad skola : En systematisk litteraturstudie om skrivverktygets betydelse i lågstadiets skrivundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Stephanie Gustafsson; Camilla Lövgren; [2023]
  Nyckelord :skrivinlärning; digitala verktyg; papper och penna; lågstadiet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skrivundervisningen utmanas i skolor runt om i landet och internationellt idag, där handskriften håller på att marginaliseras. I handskriften finns vår identitet som utmanas när digitala verktyg ska användas i skrivundervisningen. LÄS MER

 2. 2. VERSALER och gemener : Varför ska vi lära våra elever att SKRIKA?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Linda-Marie Blom; [2021]
  Nyckelord :Versaler; gemener; läsinlärning; skrivinlärning; förskola; förskoleklass; lågstadiet;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur inställningen till användandet av versaler och gemener ser ut hos pedagoger i förskoleklass, förskoleklass och grundskolans 1–3 (lågstadiet). Den har även undersökt hur pedagogerna själva lärde sig skriva samt hur de lärt sina eventuella barn att skriva. LÄS MER

 3. 3. Analoga och digitala skrivverktyg : en jämförande studie av elevers texter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Linnea Ramberg; Emmy Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Analog writing; digital writing; analog writing tools; digital writing tools; narrative texts; spelling; closed compounds; use of capital letter and lowercase letter; word processing program; Analogt skrivande; digitalt skrivande; analoga skrivverktyg; digitala skrivverktyg; narrativa texter; stavning; särskrivning; felanvändning av versaler och gemener; ordbehandlingsprogram;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att jämföra hur elevers narrativa texter i årskurs 6 skiljer sig åt beroende på om de skrivs med hjälp av analoga skrivverktyg eller digitala skrivverktyg med ordbehandlingsprogram. Studien omfattar åtta elevtexter som analyserats utifrån aspekterna stavning, särskrivning samt felanvändning av versaler och gemener. LÄS MER

 4. 4. Datorskrivandets påverkan på handstilen : En kvantitativ undersökning om skillnader i bokstavsformandet mellan en traditionellt handskrivande klass och en klass med ASL som inlärningsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Karin Klockarås; Sandra Forsberg; [2017]
  Nyckelord :bokstavsformande; skrivinlärning; handskrift; skriva med penna; ASL; att skriva sig till läsning;

  Sammanfattning : I denna studie söker vi svar på frågorna om formandet av bokstäver samt förmågan att använda gemener, versaler och punkt skiljer sig mellan elever som arbetat med skrivinlärning genom ett traditionellt arbetssätt jämfört med dem som arbetat med ASL som arbetssätt. För att få svar på dessa frågeställningar tillämpades en kvantitativ metod där vi undersökte insamlade elevtexter från två kommuner med olika arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. De didaktiska valen : En studie om lärares val gällande den tidiga skrivundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Stephanie Lytton; [2015]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet; Didaktik; Gemener; High Literacy; Versaler;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om vilka didaktiska val lärare gör gällande den tidigaste skrivundervisningen och vad de baserar sina val på. Studien avgränsas till att behandla vilken skrivmetod lärarna använder samt huruvida de föredrar att låta eleverna blanda versaler och gemener, eller lära ut en storlek i taget. LÄS MER