Sökning: "vertical cooperation"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden vertical cooperation.

 1. 1. Samarbeten vid outsourcing av logistiska funktioner : En kvalitativ intervjustudie av samarbeten inom svenska företag som outsourcar sin distribution

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jonna Greijer; Frida Sillrén; [2019]
  Nyckelord :outsourcing; partnerships; relationships; cooperation; distribution; production; logistics functions; transport; warehousing; outsourcing; partnerskap; relationer; samarbete; distribution; produktion; logistiska funktioner; transporter; lagerhållning;

  Sammanfattning : Inom företag sker en mängd olika logistiska aktiviteter. Det kan bland annat handla om inköp av råmaterial, produktion, materialhantering, lagerhållning eller distribution av varor till slutkund. Producerande företag måste ta ställning till flera olika alternativa logistiklösningar för att genomföra dessa aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Samordning mellan arkitekt och vvs-projektör i programskede : En undersökning, ett förslag till arbetsmetod och ett gestaltningsexperiment.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Harald Börestam; Mathilda Norell; [2019]
  Nyckelord :cooperation; architect; HVAC plumbing; interdisciplinary communication; installations; early stage planning; Samordning; Arkitekt; VVS; Installationssamordning; Tvärfacklig kommunikation; Installationer; Flerbostadshus; Programskede;

  Sammanfattning : Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk komfort. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta dessa behov, men detta medför att installationssystemen i dagens flerbostadshus tar allt mer plats. LÄS MER

 3. 3. Värdet av att verka tillsammans : En kvalitativ studie om samarbete, samordning och samverkan ur ett medarbetar- och chefsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Mikaela Halleröd; [2019]
  Nyckelord :Collaboration; coordination; inter-professional team collaboration; integration; business development; Swedish For Immigrants; SFI; new public management; work-integrated learning; AIL; sociology; master s thesis; Samarbete; samordning; samverkan; samarbete mellan yrkeskategorier; integrering; verksamhetsutveckling; utbildning i svenska för invandrare; sfi; new public management; arbetsintegrerat lärande; AIL; sociologi; magisteruppsats;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur olika yrkeskategorier inom vuxenutbildningens utbildning i svenska för invandrare (sfi) verkar tillsammans inom ramarna för verksamheten. Genom individuella intervjuer framkommer möjligheter och svårigheter. Empiri har bearbetats genom tematisk analys. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av ett aktivt fiskedrag

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Westlund; [2019]
  Nyckelord :fishing lure; fishing; sea; vertical fishing; cod halibut; Jigghead; patent; patent application; light; illuminated lure; active; studie; design; designprocess; drawings; fiskedrag; fiske; havsfiske; vertikal; vertikalfiske; torsk; hälleflundra; Jigghuvud; patent; patentansökan; ljus; ljuskälla; aktivering; fritidsaktivitet; examensarbete; förstudie; resultat; design; utveckling; ritningar; designprocess;

  Sammanfattning : Sportfiskarna söker ständigt efter nyheter inom branschen. Konkurrensen är tuff bland företag inom branschen och det gäller att ständigt kunna erbjuda det senaste. En innovativ produkt som kan skapa uppmärksamhet hos fisken är en eftertraktad nyhet. LÄS MER

 5. 5. Ski Ladder : Bekvämare lasting i takbox

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :FELICIA LINDER; HANNA WALLNER; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett projekt har genomförts som ett kandidatexamensarbete inom Teknisk Design, vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Med Thule som samarbetspartner var syftet med projektet att ta fram en produkt som underlättar lastning i takbox. LÄS MER