Sökning: "vertical sky component"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vertical sky component.

 1. 1. Solar access potential affected by urban planning and building design – A parametric study in the urban context

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Yuncong Li; Yiting Tian; [2020]
  Nyckelord :Daylight; urban planning; solar access potential; sun hours; vertical sky component; vertical daylight illuminance; solar irradiation; parametric analysis; Berlin; Copenhagen; Hong Kong; Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the initial stage of planning, considering the solar impact of urban layout on the building can effectively avoid some irreversible design issues, improve the indoor environment, and reduce energy demand. The typical architectural models of three representative cities (Copenhagen, Berlin and Hong Kong) were selected as the analysis cases in this study. LÄS MER

 2. 2. Dagsljus i stadsplaneringen : En fallstudie i Norra Djurgårdsstaden

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jonathan Höglund; [2018]
  Nyckelord :daylight; urban planning; Stockholm Royal Seaport; dagsljus; stadsplanering; VSC; Stockholm; Norra Djurgårdsstaden;

  Sammanfattning : Daylight has, since the mid 1900’s, been controlled in Swedish construction when Sweden achieved prosperity in society. Since then, the issue in how you plan for the best daylight conditions has had a number of major changes for it to become today’s functional requirement, controlled by Boverket and its building regulations BBR. LÄS MER

 3. 3. Dagsljusförhållanden vid förtätning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Emma Eminovic Helmersson; Helena Hansen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: I människans natur har det sedan tusentals år tillbaka varit kroppens egna dag-och nattklockor som styrt dygnsrytmen. Elektricitet och dagens moderna levnadssätt har betytt en förändrad dygnsrytm som människan inte hunnit anpassa sig till. Förtätning är en senare trend som tillkommit i sättet att bygga städer på. LÄS MER

 4. 4. Daylight prediction based on the VSC - DF relation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ance Olina; Nevila Zaimi; [2018]
  Nyckelord :Vertical Sky Component; Daylight Factor; building typology; Radiance simulations; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In 2017, 255 of Sweden's 290 municipalities reported a shortage of residential housing (Boverket, 2017). The answer is to build more. Due to urbanization pressure, concerns for saving valuable agricultural land, growing national and EU demands on energy-efficiency, there is an increasing number of new and dense urban developments. LÄS MER