Sökning: "very able children"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden very able children.

 1. 1. PRESCHOOL PERSPECTIVES ON NATURE – AN INTERVIEW STUDY OF CHILDREN ATTENDING OUTDOOR CLASSES

  Master-uppsats,

  Författare :Georgios Avramidis; [2021-06-29]
  Nyckelord :children’s voice; outdoor learning; preschool children’s perspectives; nature; Education for Sustainable Development;

  Sammanfattning : Aim:The aim of this thesis is to explore views, perspectives and opinions of preschool children that attend outdoor classes about nature, animals, plants and nature’s protection from humans’ pollution. By conducting semi-structured interviews with preschool children, the children’s voice is sought to be at the centre of research. LÄS MER

 2. 2. Vad är särskilt med ett särskilt begåvat barn?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emelie Andersson; Camilla Nyström; [2021-02-08]
  Nyckelord :Gifted children; very able children; phenomenographY; identification; special educator;

  Sammanfattning : SyfteDet övergripande syftet med studien är att få kunskap om hur sju specialpedagoger uppfattaratt särskild begåvning hos barn yttrar sig. Vidare är syftet att undersöka hur dessaspecialpedagoger uppfattar särskilt begåvade barns behov av stöd i skolan och hur stödet kanse ut. LÄS MER

 3. 3. Bygger vi en stad för barn, bygger vi en stad för alla : En studie om barnets bästa vid planering av bostadsgårdar i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Jenny Abdul; Shpetim Emini; [2021]
  Nyckelord :The United Nations Convention on the Rights of the Child; the best interest of the child; residential yard; planner; spatial planning; Malmö.; Barnkonventionen; barnets bästa; bostadsgård; planerare; fysisk planering; Malmö;

  Sammanfattning : FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ratificerades av Sverige 1990 och har sedan dess fått avtryck i fysisk planering genom tillämpningen av begreppet barnperspektiv. Malmö stads vision om den barnvänliga staden, ska erbjuda både goda uppväxtvillkor för barn och goda boendemiljöer för barnfamiljer. LÄS MER

 4. 4. “Om vi bygger starka barn slipper vi laga så många trasiga vuxna” : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser kring barn som bevittnat våld, vilka konsekvenser barnen får och vilket stöd som ges, samt hinder för att kunna hjälpa de utsatta barnen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Anna Eklöf; Gabriella Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Social workers street-level bureaucrats coping-strategies children violence; socialsekreterare gräsrotsbyråkrater coping-strategier barn våld;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to seek an understanding of social workers experiences in working with children who have witnessed violence. The study aims to study and analyze what efforts the social services offer children who have witnessed violence, and what difficulties there are for social workers to help children who have witnessed violence, with the ambition to increase knowledge about what support children who have witnessed violence receive from social services and whether there are factors experienced that make it more difficult for social workers to work with children who have witnessed violence. LÄS MER

 5. 5. Normkreativa barnbibliotek : En studie i bibliotekens normbrytande arbete för de yngsta barnen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emma Fagerberg; [2021]
  Nyckelord :norms; norm creativity; norm criticism; children s libraries; collection development; social practice; normer; normkreativitet; normkritik; barnbibliotek; samlingsbyggande; läsfrämjande; socialpraktik;

  Sammanfattning : Public libraries are the largest mediators of literature to young children in Sweden. They are obligated to pay special attention to children, and to offer various literature and service that meets the needs of different people. LÄS MER