Sökning: "vestibulit"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet vestibulit.

 1. 1. Kära jävla vulva - En tvärsnittsstudie på sambandet mellan psykosociala faktorer och begränsning i livskvalitet och funktion hos personer med vulvovaginal smärta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellen Korsgaard Andresen; Linnéa Lidén; [2020]
  Nyckelord :vulvovaginal smärta; vulvodyni; vestibulit; vaginism; dyspareuni; genito-pelvic pain penetration disorder GPPPD ; livskvalitet; funktionsnedsättning; sexuell funktion; smärtkatastrofiering; socialt stöd; kvalitet på vården; patientbemötande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftade till att skapa en ökad förståelse om vulvovaginal smärta genom att undersöka sambandet mellan smärtkatastrofiering, socialt stöd, bemötande i vården, smärtintensitet och begränsning i livskvalitet och funktion till följd av smärtan. Genom en internetbaserad enkät samlades data in från 287 individer med nuvarande vulvovaginal smärta. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att leva med vestibulit

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Lisa Jaako; Sara Juuso; [2018]
  Nyckelord :Kvalitativt; litteraturstudie; lokaliserad provocerad vulvodyni; omvårdnad; upplevelser; vestibulit; vulvasmärta.;

  Sammanfattning : Vestibulit anses vara den vanligaste orsaken till smärta vid samlag och drabbar uppskattningsvis 2-5% av kvinnor i 20-30 årsåldern. Det är ett smärttillstånd i underlivet med en inte helt klarlagd etiologi vilket gör att kunskapen samt förståelsen är låg kring ämnet. LÄS MER

 3. 3. Berättelser från den mörka kontinenten : en studie om vulvovaginal smärta och vård på lika villkor

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Anna-Aseé Almroth; [2017]
  Nyckelord :Vulvovaginal smärta; vestibulit; vaginism; hälsa; vård på lika villkor; normalisering av kvinnors smärta; jämställdhet; genusbias; strukturell diskriminering; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how women with genital pain experience health care in terms of information, availability, treatment and resources. Through interviews with women with vulvovaginal pain these experiences are further compared to the Swedish guidelines and criteria’s regarding equal health care. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av att leva med vestibulit - en narrativ analys av bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ann Johansson; Camilla Lööf; [2016]
  Nyckelord :vestibulit; vulvasmärta; gynekologisk undersökning; gynekologisk vård; lidande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe the lives of women who are living with vestibulitis. 13% of women aged 20-29 suffer from vestibulitis and studies show that vestibulitis increase. A narrative analysis with qualitative approach was used. This is done by reviewing a number of blogs written by women who are suffering from this disease. LÄS MER

 5. 5. Inkluderande eller exkluderande vårdspråk? : En studie av läsbarhet, tilltal och normreproduktion i fyravårdtexter om vestibulit

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elin Lindström; [2015]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; läsbarhet; genus; queerteori; normreproduktion; vårdtexter; LIX;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks fyra vårdtexter om den gynekologiska sjukdomen vestibulit. Studienutgår ifrån teorier om läsbarhet, kritisk diskursanalys samt från queerteori, och undersöker fyrahuvudsakliga frågor: hur läsbara texterna är, vem eller vilka de riktar sig till, hur läsaren tilltalas itexterna, samt huruvida texterna reproducerar normer om kön och/eller sexualitet. LÄS MER