Sökning: "vetenskap gymnasiet"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden vetenskap gymnasiet.

 1. 1. Klädernas betydelse för undervisningen i Idrott och Hälsa : Idrottslärares uppfattningar av begreppet “idrottskläder” och vilken betydelse det har för elevers prestationer och resultat i undervisningen

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Johanna Sagner; David Edberg; [2022]
  Nyckelord :pe; physical; education; health; science; students; teacher; teaching; motivation; norms; idrott; idrottskläder; hälsa; vetenskap; idrottslärare; elever; lärande; motivation; normer;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor: Syftet med studien var att undersöka och analysera hur idrottslärare uppfattar vad ”idrottskläder” är, samt deras uppfattningar om klädernas betydelse för möjligheten att delta och prestera i ämnet Idrott & Hälsa. Hur definierar lärare i Idrott och Hälsa “idrottskläder”? Hur uppfattar lärare i Idrott och Hälsa klädernas betydelse för elevers lärande och prestationer i ämnet Idrott och Hälsa? Hur upplever lärare i Idrott och Hälsa elevers idrottsklädval kopplat till motivation? Metod: I denna studie valdes en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 2. 2. På tal om bilden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna; Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Martina Eriksson; [2020]
  Nyckelord :bilder; gymnasiet; metaspråk; retorik; svenskämnet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen för hur ett retoriskt perspektiv på bilden eventuellt kan främja gymnasielärares arbete i svenskämnet. Uppsatsen grundade sig i en upplevd avsaknad av en vetenskaplig grund att förankra till bilden i svenskämnet. LÄS MER

 3. 3. Neutralitet : En studie av ämneslärare i religionskunskaps förhållningssätt till momentet tro och vetenskap i religionskunskap 1 på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Joakim Pårs; [2020]
  Nyckelord :Mångfald; neutralitet; ämnessyn; ateism; tro och vetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to study how Swedish teachers of religion view and contemplate topics like diversity, neutrality, subject view and the relationship between religion and science, in teaching of the “religious belief and science” theme, at the upper secondary level. The “religious belief and science” theme is included in the basic religion course (Religionskunskap 1) in Swedish upper secondary schools and therefore it is likewise a mandatory course and, furthermore, theme, for Swedish students at this level. LÄS MER

 4. 4. Lärares upplevelser av undervisning om tro och vetenskap. : Religionslärares tankar om neutralitet i undervisningen kring relationen mellan tro och vetenskap på gymnasiet.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Niklas Ekbom; [2019]
  Nyckelord :andrafiering; Masoud Kamali; neutralitet; religion; religionsdidaktik; utbildning; vetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka hur religionslärare som har undervisat i kursen Religionskunskap 1 upplever undervisningen kring relationen mellan tro och vetenskap, en relation som innefattas av ett kunskapskrav i kursens ämnesplan.  Metoden för undersökningen är en enkätundersökning där respondenterna har besvarat frågor utifrån olika aspekter av undervisningen, och därefter givits möjlighet att utveckla sina tankar i ett skrivfält. LÄS MER

 5. 5. Lärares och elevers upplevelser av undervisning om tro och vetenskap : Ett jämförande av religionslärares och elevers upplevelser av neutralitet i undervisningen kring relationen mellan tro och vetenskap på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Niklas Ekbom; [2019]
  Nyckelord :andrafiering; Masoud Kamali; neutralitet; religion; religionsdidaktik; utbildning; vetenskap;

  Sammanfattning : The following report is aimed to compare how teachers and students experience teaching when it comes to the subject of religion named Religionskunskap 1 in Swedish upper secondary education (high school), and particular teaching about the relationship between science and religion which is to be a part of the subject regarding to the curriculum. The report uses the method of a digital survey and is focusing on whether the two perspectives science and religion are given an equal amount of time during teaching, if the books and other material used during teaching gives an unbiased version of both perspectives, if the teaching regarding science and religion is neutral in total and if teachers and students find it worrying if the teaching regarding science and religions are not unbiased. LÄS MER