Sökning: "vetenskaplig kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade orden vetenskaplig kommunikation.

 1. 1. Användning av bilder, målningar och teckningar för språkutveckling : En litteraturstudie om språkutveckling i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Matilda Dock; Sofie Erlandsson; Julia Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :bilder; inlärning; kommunikation; målningar; språkutveckling; teckningar; text;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att bidra till att lärare och andra får tillgång till samlad kunskap på vetenskaplig grund om hur undervisningen kan anpassas samt vilka hjälpmedel det finns att tillgå för att alla elever ska få en likvärdig utbildning. Litteraturstudien utgår från frågeställningen: Vilka centrala teman och kunskaper kan identifieras i forskningen om elevers lärande genom bilder, målningar och teckningar för språkutveckling? Metoden som använts är systematisk litteraturstudie. LÄS MER

 2. 2. Mötet mellan kulturer: Biståndsarbetarens perspektiv : Biståndsarbetares berättelser om att arbeta i en interkulturell kontext

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lovisa Hägglöf; Tobias Albertsson; [2022]
  Nyckelord :Internationellt bistånd; biståndsarbetare; interkulturella möten; utmaningar; frustrationer; identitet; värderingar;

  Sammanfattning : Biståndsarbetares erfarenheter och tankar kring utmaningar och frustrationer tenderar att försummas i både internationella debatter samt i vetenskaplig forskning. Att arbeta med internationellt bistånd innebär för många att vistas i en interkulturell kontext där kulturell identitet, värderingar och antaganden utmanas och där arbetaren i många fall behöver anpassa sig. LÄS MER

 3. 3. Visual mapping in AI interfaces: to establish trust in explainable AI in mammography

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ebba Bergström; [2022]
  Nyckelord :Information design; Visual communication; Artificial intelligence; Mammography;

  Sammanfattning : Artificial intelligence (AI) is a broad topic that many researchers and stakeholders want to implement into their daily tasks. There are expectations to implement AI in hospitals, starting with mammography centers. But there is a need to guarantee that it will be efficient and safe to use, and that requires a lot of research. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta språkutvecklande för att främja läsförmågan : En litteraturstudie om språkutvecklande arbete för att utveckla flerspråkiga elevers läsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Max Ostrelius; Johan Karlsson; [2022]
  Nyckelord :flerspråkighet; språkutvecklande; läsförmåga; undervisningsstrategier; ämnesbaserad språkundervisning;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie belyser vilka möjligheter som språkutvecklande undervisningsstrategier och ämnesbaserad språkundervisning har för att främja flerspråkiga elevers läsförmåga. I ett mångkulturellt samhälle behöver skola och lärare se till att alla elever får möjligheten att utveckla sitt språk. LÄS MER

 5. 5. Lärares förutsättningar för forskning : En kvalitativ studie om hur lärare uppfattar att deltagande i ett praktiknära forskningsprogram kan påverka deras förutsättningar att ta del av, och använda, forskning i sin praktik

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anneli Waern; [2022]
  Nyckelord :Forskningslitteracitet; praktiknära forskning; organisationskultur; informationskanaler;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka lärares syn på hur ett deltagande i praktiknära forskningsprogram kan påverka skolans kultur utifrån lärares forskningslitteracitet, för att skapa en djupare förståelse av hur skolan kan resonera om organisatoriska förutsättningar som skulle gynna lärares forskningslitteracitet. Intervjuer med tio praktiserande lärare inom grundskolan genomfördes och materialet tolkades med hjälp av tematisk analys för att få fram självständiga kategorier som kunde beskriva underlaget. LÄS MER