Sökning: "vetenskaplig teori och metod sjuksköterska"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden vetenskaplig teori och metod sjuksköterska.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda flyktingar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Betleheim Hagos; Sara Bapir; [2018]
  Nyckelord :Caring; Nurse´s experiences; Refugees; Transcultural nursing; Flyktingar; Sjuksköterskors erfarenheter; Vårda; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Till följd av krig, orolighet och förtryck befinner sig miljontals människor på   flykt världen över och med hänsyn till detta kommer de flesta hälso-och sjukvårdspersonal, i synnerhet sjuksköterskor möta dessa sårbara och utsatta patienter. Det rapporteras att flyktingar har komplexa hälsobehov, där det innefattar psykiska respektive somatiska hälsoproblem, som uppkommit till följd av svåra omständigheter innan, under och efter flykten. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med motiverande samtal vid livsstilförändringar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sara Lindström Akhondi; Hanna Alevad; [2017]
  Nyckelord :Motivational interviewing; Lifestyle changes; Nurse; Experience; Primary care; Nursing; Nursing role; Motiverande samtal; Livsstilsförändring; Sjuksköterska; Primärvård; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Osunda levnadsvanor skapar ökad risk att drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar vilket innebär en utmaning för sjukvården. I klinisk praxis ska sjuksköterskor arbeta hälsofrämjande och personcentrerat. LÄS MER

 3. 3. Nyhetskonsumenter på Facebook : En kvantitativ studie kring andel samt dominerande karaktärsdrag

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Evelina Johansson; Johanna Wingstrand; Niclas Winter; [2017]
  Nyckelord :uses and gratifications; political interest; Facebook; news consumption; education; uses and gratifications; politiskt intresse; Facebook; nyhetskonsumtion; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur stor andel studenter det är som tar del av nyheter på Facebook, och identifiera vad som kännetecknar dessa personer. Undersökningen görs med grund i att nyheter får allt mer utrymme i facebookflödet vilket är något som bidrar till större klyftor i människors nyhetskonsumtion. LÄS MER