Sökning: "vetenskapliga artiklar D-uppsats"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar D-uppsats.

 1. 1. Värderelevans i svenska fastighetsbolags redovisning : En repetitiv studie av Bengt Bengtssons forskning

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi;

  Författare :Sofie Billstam; Madeleine Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :Värderelevans; Fastighetsbolag; IAS 40; Samvariation;

  Sammanfattning : Titel: Värderelevans i svenska fastighetsbolag – en repetitiv studie av Bengt Bengtssons forskningNivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi Syfte: Syftet med detta examensarbete är att utföra en repetitiv studie av Bengt Bengtssons doktorsavhandling ”Redovisningens värderelevans i svenska fastighetsbolag före och efter införandet av IAS 40”. Bengtssons forskning slutar i mars 2007 och då tar denna studie avstamp för att undersöka vidare om samma slutsatser kan dras under perioden april 2007 fram till mars 2013. LÄS MER

 2. 2. Den slopade revisionsplikten : revison: en plikt eller en tillgång?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Daniel Sedighha; [2011]
  Nyckelord :Frivillig revision; Revisionsplikt; Kreditgivning; Revision; Revisor. Små aktiebolag;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Den slopade revisionsplikten Seminariedatum: 20 Januari Kurs: Magisteruppsats (D-uppsats) inom Företagsekonomi 15 poäng Författare: Daniel Sedighha Handledare: Docent Markku Penttinen Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur bankernas kreditgivningsprocess, Skatteverkets kontrollprocess och revisionsbyråers samt småföretagens verksamhet förändrats efter revisionspliktens slopande 1 november 2010. Studien inriktar sig på att studera införande av slopad revisionsplikt för små företag ur fyra aktörers perspektiv, genom att ställa följande frågor: Hur har bankernas kreditgivningsprocess till småföretag förändrats efter revisionspliktens slopande? Ökar risken för ökade kreditförluster för bankerna med frivillig revision? Hur har Skatteverkets kontrollprocess förändrats efter revisionspliktens slopande? Hur har revisionsbyråer påverkats efter revisionspliktens slopande? Hur påverkas småföretag av en frivillig revision? Metod: Studien genomförs med en kvalitativ metod genom intervjuer. LÄS MER

 3. 3. ”GÖR INTE DEN SJUKE SJUKARE” – att arbeta förebyggande mot vårdrelaterade infektioner

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emily Ihrfelt; Josefin Johansson; [2010-02-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vårdrelaterade infektioner tillhör de vanligaste vårdskadorna och drabbar ca 10 procent av alla inneliggande patienter. Det bidrar till ökade kostnader och onödigt lidande för patienterna. Många dör till följd av den vårdrelaterade infektionen de drabbats av. LÄS MER

 4. 4. Ligabyten för svenska ishockeyklubbar : Hinder och möjligheter ur ett marknadsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Johan Delleskog; Kristoffer Birkkjaer Andersson; [2010]
  Nyckelord :Marknadsföring; positionering; marknader; internationalisering; ishockey och ligabyten.;

  Sammanfattning : ABSTRACT   Titel: Ligabyten för svenska ishockeylag – Hinder och möjligheter ur ett marknadsperspektiv.   Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi, 15 hp.   Författare: Johan Delleskog och Kristoffer Birkkjaer Andersson.   Handledare: Stig Sörling. LÄS MER