Sökning: "vetenskapliga artiklar Palliativ vård sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar Palliativ vård sjuksköterska.

 1. 1. Sjuksköterskans stöd till patienter inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Salomonsson; Hanna Ljung; [2021]
  Nyckelord :Kommunikationsförmåga; närvaro; palliativ vård; relationsskapande; sjuksköterska; stöd; tröst;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården grundar sig på att lindra fysiskt, emotionellt och existentiellt lidande där all vård sker med hänsyn till att bibehålla patientens livskvalité. Vården är uppdelad i fyra hörnstenar: symtomlindring, teamarbete, närståendestöd samt kommunikation och relation i vilka patientens välbefinnande står i fokus för all omvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att använda Integrated Palliative care Outcome Scale (IPOS) inom palliativ vård : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Gabriella Elm; Rogéria Novela; [2021]
  Nyckelord :Integrated Palliative care Outcoms Scale; IPOS; palliativ vård; patienter; personcentrerad vård; symtomskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård har sin grund i ett palliativt förhållningssätt som karakteriseras av en helhetssyn på människan där inriktningen är att lindra istället för att bota. God palliativ vård innebär regelbunden symtomskattning för att förebygga, identifiera och lindra patientens behov. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i den sena palliativa fasen på en sluten vårdavdelning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emma Fredriksson; Sara Hawilo; [2021]
  Nyckelord :palliativ vård; sjuksköterska; slutenvård; sverige; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård har som mål att lindra individens lidande ända in i döden. Sjuksköterskan ska ta hänsyn till individens psykiska, fysiska, sociala och existentiella behov för att främja livskvaliteten. Det är vanligt förekommande att patienter med en palliativ diagnos vårdas inom slutenvården. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas upplevelse av stöd från sjuksköterskan vid palliativ vård i hemmet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Victor Sjöstrand; Maria Moradzada; [2021]
  Nyckelord :anhöriga; hemsjukvård; palliativ vård; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård i hemmet blir allt vanligare, de flesta vill spendera sin sista tid i hemmet och inte på sjukhus. Eftersom medellivslängden i Sverige har ökat och behovet av palliativ vård blir allt större ställer det högre krav på både regioner och kommuner. LÄS MER

 5. 5. Bidragande faktorer till en god palliativ vård utifrån sjuksköterskans perspektiv – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Marika Hedgårds; Jessica Kullberg; [2020]
  Nyckelord :Good nursing; Literature review; Nurse; Palliative care; God omvårdnad; Litteraturöversikt; Palliativ omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom palliativ omvårdnad förutsätts att patienten får behålla sin livskvalitet så långt det är möjligt. Sjuksköterskan har ett stort ansvar att ge en god personcentrerad palliativ omvårdnad. Syfte: Att belysa de faktorer som bidrar till en god palliativ omvårdnad utifrån sjuksköterskans perspektiv. LÄS MER