Sökning: "vetenskapliga artiklar flerspråkighet"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar flerspråkighet.

 1. 1. Transspråkande i undervisningen : Ett arbetssätt för att skapa en jämställd skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Frida Borg; Insiya Kamruddin; Arijeta Zeqiri; [2023]
  Nyckelord :Translanguaging; multilingualism; monolinguistic norm; Transspråkande; flerspråkighet; enspråkighetsnorm;

  Sammanfattning : Ett globaliserat samhälle medför högre mångfald vilket sätter skolan inför stora utmaningar. Den inarbetade enspråkighetsnormen som råder i skolor måste motarbetas för att skapa ett inkluderande arbetssätt som anpassas efter alla elevers förutsäskttningar och behov. LÄS MER

 2. 2. Translanguaging i undervisningen med fokus på flerspråkiga elever i grundskolans tidiga år : en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maryam Daeva; Alexandra Rajaniemi; [2023]
  Nyckelord :translanguaging; pedagogik; tvåspråkighet; flerspråkighet; grundskolan; språklig repertoar; andraspråkselever; effekter;

  Sammanfattning : Världen blir allt mer global och det har lett till att det uppstått en större språklig variation i dagens klassrum. Det innebär ett behov av metoder och hjälpmedel för att främja utveckling och inkludera flerspråkiga elever i skolan. LÄS MER

 3. 3. Här pratar vi svenska! : Ett specialpedagogiskt perspektiv på språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Melahat Saran; Anette Andersson; [2023]
  Nyckelord :Multilingualism; compulsory school; language development; Flerspråkighet; grundskola; språkutveckling.;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Examensarbetet förväntas bidra med en bättre förståelse och en ökad kunskap om hur det språkutvecklande arbetet för flerspråkiga elever i grundskolan ser ut och vilka framgångsfaktorer det finns för språkutvecklande undervisning med flerspråkiga elever. Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv synliggöra internationell och nationell forskning och få en bredare kunskap kring hur det språkutvecklande arbetet med flerspråkiga elever i grundskolan kan se ut. LÄS MER

 4. 4. Hur kan man främja andraspråkselevers läs- skriv- och språkutveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Cassandra Kjellander; [2023]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Litteracitet; Läsförståelse; Lässtrategier; Nyanlända; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten var att fördjupa kunskapen om vilka metoder eller strategier som kan användas för att andraspråkselever ska kunna utveckla sin litteracitet på bästa möjliga sätt. Det framgår i frågeställningen vilka konsekvenser som kan tänkas uppstå om man undervisar andraspråkselever samt nyanlända utan behörighet. LÄS MER

 5. 5. Andraspråksperspektiv på lärande i SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ivona Matos; Emilia Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Flerspråkighet; Språkutveckling; SO- undervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med vår systematiska kunskapsöversikt är att analysera och jämföra olika vetenskapliga verk för att se hur en lärare kan arbeta för att främja andraspråkselevers språk och kunskapsutveckling. Vi har därför använt oss av olika databaser som är inriktade på de områderna vi skriver om för att få en gynnsam sökresultat som möjligt. LÄS MER