Sökning: "vetenskapliga artiklar inkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar inkludering.

 1. 1. "Och efter det besöket tittade vi på varandra och sa: Nu kör vi" : En studie om rastens syfte och påverkan på elever och lärare i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Calle Grip; [2019]
  Nyckelord :Rast; Rastverksamhet; inkludering; trygghet; lärmiljö; skolgård;

  Sammanfattning : Arbetet inleds med en redogörelse för läroplanen och vetenskapliga artiklar och litteratur redovisas. Syftet med examensarbetet är att undersöka lärarnas planering av rasten med hänsyn till elevernas förväntningar. Detta examensarbete utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Resan in i ett nytt utbildningssystem : En litteraturstudie om nyanlända elevers inkludering i Samhällskunskapsämnet för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Didaktik i Samhällsämnena; Högskolan i Jönköping/Didaktik i Samhällsämnena

  Författare :Leunora Asllani; Lisa Larsson; [2018]
  Nyckelord :Nyanlända elever; inkludering; Samhällskunskap; didaktik; erfarenheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån forskning undersöka hur lärare kan arbeta för att inkludera nyan- lända elever i samhällskunskapsundervisningen för årskurs 4–6. För att få svar på frågeställ- ningarna i studiens syfte har en litteraturöversikt av forskning genomförts. LÄS MER

 3. 3. Närståendes erfarenheter av stöd från sjuksköterskor vid ett plötsligt dödsfall : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ingrid Holmqvist; Jenny Zetterman; [2018]
  Nyckelord :Experience; Family; Nurse; Sudden Death; Support; Erfarenheter; Närstående; Plötsligt dödsfall; Sjuksköterskor; Stöd.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Vid plötsligt dödsfall har närstående kort eller ingen tid till förberedelse. Detta kan påverka sorgeprocessen och risken för försämrad psykisk hälsa är hög. Sjuksköterskor bistår med stöd men bristande erfarenhet, otillräcklig bemanning och stressig arbetsmiljö kan försvåra stödinsatser. LÄS MER

 4. 4. En systematisk litteraturstudie om hur förskolan och förskollärare främjar barn i behov av särskilt stöd till inkludering.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Edisa Röymo; Reim Sabri; [2018]
  Nyckelord :Specialpedagogik; inkludering; barn i behov av särskilt stöd; förskolan; förskollärare; specialpedagoger;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka hur förskolan som verksamhet arbetar för att tillgodose inkluderingen av barn i behov av särskilt stöd.  Syftet  var  också  att  behandla  vilka  strategier  som  förskollärare  väljer  att  använda  i förhållande till inkludering av barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 5. 5. Lärares utmaningar och arbete mot ett inkluderande klassrum med barn i behov av särskilt stöd En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Moa Eriksson; Zara Lindén; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; likvärdig utbildning; särskilt stöd; anpassning; behov; kompetens.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens skola ska arbeta med inkludering och ska på så sätt anpassa undervisningen efter varje elevs enskilda behov och förutsättningar. Detta innebär att skolan ska stödja alla barn som på något vis kan behöva stöttning i sin utveckling och som även behöver dom rätta verktygen till att nå målen. LÄS MER