Sökning: "vetenskapliga artiklar om diabetes"

Visar resultat 6 - 10 av 202 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar om diabetes.

 1. 6. Att leva med typ 2-diabetes : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Hashem Ahmad; Parçacı Ümit; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; type 2 diabetes; experiences; living with; Typ 2 diabetes mellitus; erfarenheter; upplevelser; att leva med;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus type 2 (DMT2) is a chronic disease and is one of the most common and rapidly growing diseases globally. Treatment and self-care of the disease requires plenty of lifestyle changes. The risk for physical diseases and mental illness is higher for people living with DMT2. LÄS MER

 2. 7. ”För att orka vara sjuk måste jag vara frisk” : En litteraturstudie om det stöd patienten behöver för att hantera egenvård av diabetes vid samsjuklighet med depression

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Jessie Jacobsson; Christina Lundqvist Viklund; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; depression; egenvårdsförmåga;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Diabetes mellitus och depression är utbredda sjukdomstillstånd som var för sig fodrar vård och äventyrar god livskvalitet. Vid samsjuklighet riskerar patientens egenvårdsförmåga av diabetes att påverkas. Konsekvenserna orsakar både enskilt lidande och ökad samhällskostnad. LÄS MER

 3. 8. Ungdomars upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1 : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Paulina Lundberg; Therese Loos; [2022]
  Nyckelord :Ungdomar; upplevelser; diabetes mellitus typ 1; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom som är vanligt förekommande hos barn och ungdomar och som kräver att de måste ställa om livet på grund av sjukdomen. Syfte: Att beskriva ungdomars upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1. LÄS MER

 4. 9. Vuxna patienters upplevelser av att genomföra livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Jasmina Avdagic; Ehsanullah Mohammad Khan; [2022]
  Nyckelord :: diabetes mellitus typ 2; fysisk aktivitet; kost; livsstilsförändringar; patientupplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom som har en ökningstendens på den globala nivån. Sjukdomen påverkar hela kroppen i form av allvarliga komplikationer samt har en signifikant sammankoppling med livsstil, där kost och fysisk aktivitet spelar en betydelsefull roll. LÄS MER

 5. 10. Sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande omvårdnad förpersoner med diabetes typ 2 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Veronica Eriksson; Lina Nerman; [2022]
  Nyckelord :diabetes typ 2; erfarenheter; hälsofrämjande omvårdnad; personcentrerad vård; sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom där antal fall och prevalens i realtid ökar i hela världen. Riskfaktorer för utveckling av diabetes typ 2 är ärftlighet, ålder och levnadsvanor som rör fetma och fysisk inaktivitet. LÄS MER