Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Sjuksköterskornas erfarenheter av arbetet med överviktiga barn och deras familjer : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Petra Bank; Hanna Dahlin; [2017]
  Nyckelord :overweight; obese; attitude; nurse; child; pediatric;

  Sammanfattning : En av de största utmaningarna, inom folkhälsan, under 2000-talet beskrivs vara, övervikt och fetma hos barn. Sen år 1990 är ökningen alarmerande och detta främst i låg- och medelinkomstländerna. I Sverige har det främst varit en ökning av övervikt och fetma bland barn i en mer utsatt socioekonomisk bakgrund. LÄS MER

 2. 2. Barns ordförrådsutveckling : -en litteraturstudie om faktorer som påverkar barns ordförråd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Susanne Gårdman; Carina Blom; [2017]
  Nyckelord :Ordförråd; grundskolan; miljömässiga faktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa faktorer som påverkar barns ordförråd. För att barn ska kunna tillgodogöra sig undervisning i klassrummet är det viktigt att de har ett basordförråd som byggs ut under skoltiden. LÄS MER

 3. 3. Hur kan barnfetma förebyggas?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Norén; [2016]
  Nyckelord :prevention; obesity; overweight; children; nurse.; Förebygga; Fetma; Övervikt; Barn; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Barnfetma är ett av de allvarligaste folkhälsoproblemen, ungefär 20-25 % av Sveriges barn och ungdomar är överviktiga. Barn med övervikt riskerar att drabbas av sjukdomar såsom diabetes, leverpåverkan och fettrubbningar samtidigt som de riskerar att bli mobbade av andra barn. LÄS MER

 4. 4. När ett barn dör : En litteraturöversikt över föräldrars upplevelser av vårdpersonales stöd efter att deras barn dött

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sara Hedenlind; Sara Berg; [2016]
  Nyckelord :Child death; Child loss; Support for parents; Parents support; Grief and breavemeants; Parents perspective; When a child dies; Qualitative; Be a parent to a child who has died; Barns död; Förlust av ett barn; Föräldrastöd; Stöd för föräldrar; Sorg och sörjande; Föräldrars perspektiv; När ett barn dör; Kvalitativ; Att vara förälder till ett barn som dött;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att förlora ett barn är en stor sorg som uttrycks på olika sätt hos olika individer. Sorgen drabbar inte bara familjen utan även vårdpersonal som upplever att det får svårigheter att identifiera föräldrars behov och stödja dem i deras sorgeprocess. LÄS MER

 5. 5. ATT KOMMUNICERA. Möjligheter och hinder vid palliativ vård av sjuka barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lasse Blidner; Rickard Wetter; [2015-04-14]
  Nyckelord :Palliative care; Family centrered; Experiences; Communication; Pediatric;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda palliativt sjuka barn upplevdes svårt för vårdpersonalen då varje barn är unikt och har en helt egen begreppsvärld. Genom språket skapades förståelse och medmänsklig gemenskap. Information fick aldrig bli en bristvara i den palliativa vården. LÄS MER