Sökning: "vetenskapliga artiklar organisationskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar organisationskultur.

 1. 1. Konsekvenser för organisationskulturen vid en sammanslagning av två organisationer : En kvalitativ studie inom offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Caroline Axhall; Lina Tjärndal; [2017]
  Nyckelord :Organizational change; mergers; organizational culture; leadership; communication; Organisationsförändring; sammanslagning; organisationskultur; ledarskap; kommunikation;

  Sammanfattning : Begreppet förändring i organisationssammanhang innefattar mycket, det vi kommer att fokusera på i följande studie är sammanslagningar. Sammanslagningar blir allt vanligare i den dynamiska och föränderliga värld vi lever i. Vid förenande av två olika organisationskulturer är det oundvikligt att undgå att organisationskulturen påverkas. LÄS MER

 2. 2. Förmågan att organisera utan att begränsa : En studie om motstridigheterna i hanteringen av personalpolicys och rutiner ur ett human resource management-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniella Roppen Magnusson; Laura Johnsson; [2016]
  Nyckelord :personnel policy; routine; HRM; motivation; commitment; organizational culture; values; organize; limitations; autonomy; guidelines; large companies; personnel management; contradictions; personalpolicy; rutin; HRM; motivation; engagemang; organisationskultur; värderingar; organisera; begränsa; självständighet; riktlinjer; stora företag; personalledning; motstridighet;

  Sammanfattning : Frågeställningar:- Varför är arbetet med HRM genom personalpolicys och rutiner väsentligt för företag?- Hur arbetar företag med personalpolicys och rutiner i förhållande till motivation och engagemang?- Hur arbetar företag med personalpolicys och rutiner i förhållande till organisationskultur och värderingar?SyfteSyftet med studien är att skapa en förståelse över hur företag arbetar med HRM för att hantera motstridigheter som kan uppkomma i arbetet med personalpolicys och rutinerMetodUndersökningen genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod där empiriskt material samlades in genom semistrukturerade intervjuer med relevanta respondenter inom HR på stora företag. Undersökningen har genomförts med en jämförande design. LÄS MER

 3. 3. "En väg in" : En socialpsykologisk studie om de anställdas upplevelser kring organisationsförändringen "En väg in"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefin Bergström; Tina Theandersson; [2015]
  Nyckelord :Organizational Change; Motivation; Resistance; Change Management; Social bonds; Employees; Organisationsförändring; Motivation; Motstånd; Förändringsledarskap; Sociala band; Medarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett socialpsykologiskt- och relationellt perspektiv, skapa en djupare förståelse och förklaring för hur medarbetarna på kundservice "En väg in" i Varbergs kommun upplevt denna organisationsförändring. Urvalet bestod av sex medarbetare och två personer ur ledningsgruppen. LÄS MER

 4. 4. Value based strategy in elite sports organizations - A Case Study of Luleå Hockey

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Niklas Puranen; [2014]
  Nyckelord :Strategy; organizational culture; values and non-­‐profit organizations; Strategi; organisationskultur; värderingar och ideell verksamhet;

  Sammanfattning : The  purpose  of  this  report  is  to  examine  and  describe  how  an  elite  sportsorganization uses  implementation  of  values  to  strengthen  the  organizational culture and the strategy.   The author has made a case study of Luleå Hockey, consisting  of   eight  interviews  and   necessary  observations. LÄS MER

 5. 5. När liten blir stor : organisationskulturers förändring vid fusioner av myndigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Adam Liljegren; Daniel Johansson; [2013]
  Nyckelord :Organization; Agencies; Organizational mergers; Human side of mergers; Cultural change in mergers; Organisation; Myndigheter; Organisatoriska fusioner; Mänskliga aspekter vid fusioner; Kulturell förändring vid fusioner;

  Sammanfattning : Fusioner av myndigheter har blivit ett allt mer vanligt inslag i Europa och innefattar bland annat samgåenden mellan starka universitet och mindre högskolor. Anledningen till fusionerna är att skapa kvalitet i utbildningen, framförallt hos den mindre högskolan. LÄS MER