Sökning: "vetenskapliga artiklar specialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar specialpedagogik.

 1. 1. En undersökning om lärares, speciallärares och specialpedagogers uppfattningar om dyskalkyli

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tina Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Dyskalkyli; kartläggning; matematikundervisning; utredning;

  Sammanfattning : Min studie förväntas bidra med kunskap om hur speciallärare, specialpedagoger och grundskollärare uppfattar begreppet dyskalkyli samt hur de strukturerar undervisningen för eleverna. Studiens syfte är att öka kunskapen om vilka olika utgångspunkter det finns bland lärare, speciallärare och specialpedagoger för att förstå dyskalkyli. LÄS MER

 2. 2. HUND I SKOLAN UR ETT ELEVHÄLSOPERSPEKTIV: En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pernilla Björndell; Maja Odobasic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Specialpedagogiska programmet / SPP610Nivå:Avancerad nivåTermin/år:Ht/2018Handledare:Sofie GustafssonExaminator:Göran SöderlundRapport nr:HT18-2910-286-SPP610Nyckelord:anknytningsteori, human-animal interaction, motivation, elevhälsa, oxytocin, hund, animal assisted activity, animal assisted intervention, specialpedagogik, särskilt stödSyfte:Det övergripande syftet med vårt arbete var att skapa en forskningsöversikt över aktuell och internationellt publicerad forskning kring hund i skolan. Förhoppningen var att få svar på om det i aktuell forskning fanns tillräckligt med belägg som stödjer ett arbetssätt där hund involveras i skolan. LÄS MER

 3. 3. En systematisk litteraturstudie om hur förskolan och förskollärare främjar barn i behov av särskilt stöd till inkludering.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Edisa Röymo; Reim Sabri; [2018]
  Nyckelord :Specialpedagogik; inkludering; barn i behov av särskilt stöd; förskolan; förskollärare; specialpedagoger;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka hur förskolan som verksamhet arbetar för att tillgodose inkluderingen av barn i behov av särskilt stöd.  Syftet  var  också  att  behandla  vilka  strategier  som  förskollärare  väljer  att  använda  i förhållande till inkludering av barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 4. 4. Lärplattans effekter för motivation till lärande Tablet´s impact on motivation for learning

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lena Karlsson Hallström; [2015]
  Nyckelord :en-till-en; en-till-många; IKT-kunskaper; lärplatta; lärverktyg; motivation; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Utifrån studiens empiriska resultat-, litteratur- och forskningsgenomgång visar resultatet att lärplattan är ett bra och framgångsrikt redskap för lärande och då detta med utgångspunkt från alla elever, med eller utan behov av särskilt stöd. Det som främst visat sig har betydelse är att lärplattan ökar elevens motivation till lärande men även dennes självkänsla, nyfikenhet och drift till kunskapsinhämtning. LÄS MER

 5. 5. Diskurser om specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd. En diskursanalytisk studie av artiklar i facktidskriften Förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marie Elg; [2014-05-15]
  Nyckelord :specialpedagogik; barn i behov av särskilt stöd; förskola; diskursanalys; tidningen Förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra och analysera de diskursiva framställningarna, av specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd, i fem artiklar i förskollärarnas facktidskrift Förskolan.Teorin utgår från ett socialkonstruktionistiskt och diskursteoretiskt synsätt med antagandet att vi tillsammans använder språkliga handlingar för att konstruera en verklighetsförståelse (Bergström & Boréus, 2000a, b; Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Dahlberg, Moss & Pence, 2001). LÄS MER