Sökning: "vetenskapliga artiklar svenska 3"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar svenska 3.

 1. 1. ”How do you say that in Swedish?” : en litteraturstudie om patienters upplevelser av att kommunicera med hjälp av tolk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Mathilda Larsson; Bonnie Ly; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; patient; sjuksköterska; sjukvård; språkhinder; tolk; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation med hjälp av tolk är ett behov som ständigt ökar inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan ska kunna föra dialog med patienten baserad på respekt, lyhördhet och empati. För att kunna arbeta efter dessa riktlinjer krävs tolk om patienten har bristande språkkunskaper i svenska. LÄS MER

 2. 2. Grammatik- och skrivundervisningens utveckling : En undersökning av lärares tillvägagångssätt och läromedel för högstadiet och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Julia Thorsberg; [2018]
  Nyckelord :Grammatikundervisning; skrivundervisning; skolutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie är en systematisk litteraturstudie som syftar till att undersöka hur grammatik- och skrivundervisningen i högstadiet och gymnasiet har förändrats i takt med att skolutvecklingen allmänt har gjort det. Flertalet tidigare undersökningar visar att skrivundervisningen i många fall sker utifrån språknormer och språkets form. LÄS MER

 3. 3. Dialogisk undervisning i F - 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Sterneborg; [2018]
  Nyckelord :Inlärning; interaktion; klassrum; kunskapsutveckling; verbal dialog;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur lärare kan skapa en klassrumsdialog som är gynnsam för elevers inlärning hos elever i årskurs F – 3. Utifrån detta har jag formulerat följande frågeställning: Hur kan lärare skapa en klassrumsdialog som är gynnsam för elevers inlärning? Kunskapsöversikten tar sitt ursprung i Vygotsky ́s sociokulturella teori som anser att språk och lärande är situerade företeelser som är oupplösligt förenade med varandra. LÄS MER

 4. 4. Muntlig kommunikation i ett språkutvecklande klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Melissa Wahlden; Camilla Soléus; [2018]
  Nyckelord :andraspråkselever; dialog; dialogisk undervisning; klassrum; monolog; muntlig kommunikation; språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har språkutvecklande arbete genom muntlig kommunikation som utgångspunkt. Baserat på frågeställningen “Hur påverkar olika former av muntlig kommunikation elevers språkutveckling?” är syftet med kunskapsöversikten att undersöka hur lärare kan använda muntliga kommunikationsformer som verktyg i undervisningen i årskurs F-3. LÄS MER

 5. 5. Vilka möjligheter och begränsningar finns i arbetet med digitala verktyg i den tidiga läs- och skrivutvecklingen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecca Ekstrand; Elin Larsson; [2018]
  Nyckelord :ASL; Digitala resurser; Digitala verktyg; Digital immigrants; Digital natives; Grundskola; IKT;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att belysa hur digitala resurser används i arbetet med läs- och skrivutveckling ur ett f-3-perspektiv. Utifrån vetenskapliga artiklar presenterar vi olika perspektiv kring området. Artiklarna är vetenskapligt granskade och hämtade från sökmotorn Libsearch. LÄS MER