Sökning: "vetenskapliga artiklar svenska 3"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar svenska 3.

 1. 1. Dialogisk högläsning : Yngre elevers läsförståelse, läsintresse och lärarens åsikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emma Wallrin; Eloise Sellén; [2022]
  Nyckelord :Dialogisk högläsning; läsförståelse; läsintresse; läsmotivation; lärarens åsikt; årskurs F-3;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen innefattar hur dialogisk högläsning påverkar yngre elevers läsförståelse och läsintresse i svenskundervisningen i årskurs F-3. Uppsatsen belyser även lärarens syn på dialogisk högläsning i svenskundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Undervisningsstrategier i Svenska för nyanlända elever : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Eylem Caliskan; Deniz Jahangiri; Alexandra Sörbye; [2021]
  Nyckelord :nyanlända elever; modersmål; handledning; samarbete;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien undersöker hur lärare och andra pedagoger inom skolverksamheten kan hjälpa nyanlända elever med det svenska språket utifrån den enskilda elevens behov. Frågeställningen som ställts är: ‘’Hur kan lärare främja utvecklingen av det svenska språket för nyanlända elever inom åk F-3 i Sverige?’’. LÄS MER

 3. 3. Främjande och hindrande faktorer för sjuksköterskans användning av sin förskrivningsrätt : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Dijana Asterborn; Karin Wallmark; [2021]
  Nyckelord :Förskrivningsrätt; sjuksköterska; hinder; främjande faktorer; distriktssköterska; förskrivningsutbildning;

  Sammanfattning : Introduktion: Sedan förskrivningsrättens införande år 1994 har svenska sjuksköterskor kunnat förskriva vissa läkemedel, i syfte att förbättra vårdtillgången i glesbygd, effektivisera vården och avlasta läkarna. Trots sin breda kompetens förskriver inte svenska sjuksköterskor i den omfattning de kan. LÄS MER

 4. 4. Att samtala sig till läsförståelse : En studie om textsamtal som arbetssätt i undervisningen av läsförståelse med koppling till kunskapskraven för svenska i årskurs F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Eriksson; Julia Johansson; [2021]
  Nyckelord :Think-Aloud; Reciprocal Teaching; Questioning the Author; Textsamtal; läsförståelse; läsförståelsestrategier;

  Sammanfattning : Denna uppsats sammanställer forskningsresultat kring användandet av textsamtal i undervisningen och jämförs vidare med kunskapskraven för läsförståelse i grundskolans årskurs F-3. Undervisningen i läsförståelse ska syfta till att eleverna upplever läsning som meningsfullt och ska anpassas efter varje individs förmåga och behov. LÄS MER

 5. 5. Högläsning i klassrummet : Faktorer som påverkar lärares val av litteratur till högläsning och hur det påverkar elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Källström; Lowisa Hult; [2021]
  Nyckelord :högläsning; skönlitteratur; språkutveckling; grundskolan; förskoleklass.;

  Sammanfattning : Högläsning är idag en aktivitet som används dagligen i undervisningen i årskurs 1-3. Däremot uppmärksammade vi under vår verksamhetsförlagda utbildning att högläsning används i mån av tid eller som en avkopplingsmetod före raster. LÄS MER