Sökning: "vetenskapliga artiklar svenska 3"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar svenska 3.

 1. 1. Ordförråd ur ett didaktiskt perspektiv i en språkligt heterogen klass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ted Ahlström; [2023]
  Nyckelord :F-3; lågstadiet; ordförråd; språklig heterogenitet; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Ordförråd är en väsentlig del av det svenska språket för elever i grundskolan. För att klara de nationella proven i årskurs 3 är det viktigt att eleverna har ett tillräckligt utvecklat ordförråd i det svenska språket. LÄS MER

 2. 2. Högläsning är inte bara en fruktstund : En kunskapsöversikt om interaktiv högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Ylva Russberg; Hélen Phan; [2023]
  Nyckelord :dialogisk högläsning; F-3; interaktiv högläsning; kroppslighet och sinnlighet; literacy; språkutveckling;

  Sammanfattning : Svenska elevers resultat inom läsning har under de senaste åren sjunkit. Läsdelegationen poängterar att det behövs läsfrämjande insatser för både elevers läsförmåga och läsmotivation. LÄS MER

 3. 3. Högläsningens förtjänster och dess utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Johanna Lindgren; Linda Billstrand; [2023]
  Nyckelord :Högläsning; språkutveckling; läsande förebilder;

  Sammanfattning : Att lyssna till en berättelse är en språklig aktivitet som barn ofta möter tidigt i livet. Även om högläsning som begrepp inte nämns i styrdokument eller kursplaner i svenska för årskurs 1–3, framgår vikten av att möta berättelser tydligt i det centrala innehållets delområden “läsa och skriva” och ”tala, lyssna och samtala”. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda personer med beroendeproblematik : En beskrivande litteraturstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Ellen Larsson; Moa Holmberg; [2023]
  Nyckelord :Experiences; literature review; nurses; nursing care; substance abuse; Beroendeproblematik; erfarenheter; litteraturstudie; sjuksköterskor; vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2% av den svenska befolkningen har ett narkotikaberoende och 3,8% har ett alkoholberoende. Att vara beroende av alkohol och narkotika medför flera risker för både hälsoproblem och sociala problem och är mycket kostsamt för samhället och vården. LÄS MER

 5. 5. Dialogisk högläsning : Yngre elevers läsförståelse, läsintresse och lärarens åsikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emma Wallrin; Eloise Sellén; [2022]
  Nyckelord :Dialogisk högläsning; läsförståelse; läsintresse; läsmotivation; lärarens åsikt; årskurs F-3;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen innefattar hur dialogisk högläsning påverkar yngre elevers läsförståelse och läsintresse i svenskundervisningen i årskurs F-3. Uppsatsen belyser även lärarens syn på dialogisk högläsning i svenskundervisningen. LÄS MER