Sökning: "vetenskapliga uppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden vetenskapliga uppsatser.

 1. 1. Konsten att Ivägleda ut i världen : En studie om hur universitet och högskolor i Sverige arbetar med vägledning inför utlandsstudier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Belinda Håkansson; Verena Kraus; [2020]
  Nyckelord :Vägledning; Ivägledning; proaktiv vägledning; internationalisering; högre lärosäten.;

  Sammanfattning : I Sverige finns det i dagsläget ett större antal inresande än utresande studenter. Både på europeisk och svensk nivå har det formulerats mål om att öka antalet utlandsstuderande och Universitets- och högskolerådet - UHR har de senaste åren erbjudit en distanskurs i Ivägledning för de som arbetar med utbytesfrågor på universitet och högskola. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på relationen mellan revisor och klient : En analys av tidigare forskning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniella Varli; Abdelkarim Arisha; Stefan Dragosavljevic; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; auditor; client relationship; communication; long-term relationship; independence; trust; Digitalisering; revisor; klientrelation; kommunikation; långsiktiga relationer; oberoende; förtroende;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Datum: 7 juni 2020   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik (EST), Mälardalens högskola   Författare:  Abdelkarim Arisha           Stefan Dragosavljevic           Daniella Varli                        (97/08/19)                            (95/05/05)                (98/10/08)   Titel: Digitaliseringens påverkan på relationen mellan revisor och klient - En analys av           tidigare forskning   Handledare: Esbjörn Segelod   Forskningsfråga: Hur har digitaliseringen påverkat revisorns sätt att arbeta och vilka        konsekvenser har det medfört på relationen mellan revisor och klient?                                  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att utifrån existerande studier och forskningar            granska och analysera hur revisorns arbetssätt har påverkats i samband med            digitaliseringen och vilka konsekvenser det medfört för revisorernas relation till sina            klienter. Vidare studeras om det uppkommit nya faktorer som revisorn måste anpassa sig till. LÄS MER

 3. 3. Komplexa relationer - kopplingen mellan lärarutbildningen och grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristian Jönsson; [2015]
  Nyckelord :lärarutbildningen; grundskola; vetenskaplig grund; professionell; kunskapskrav; frirumsteori;

  Sammanfattning : Skolverket pekar på fyra orsaker till de allt sämre skolresultaten; decentralisering, individualisering, differentiering samt bostadssegregering. För att nå bättre resultat i skolan implementerade regeringen kunskapskrav i grundskolan. LÄS MER

 4. 4. Vilka likheter finns mellan Janusz Korczak och läroplanen 2011?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Philip Jonsson; [2013]
  Nyckelord :Janusz Korczak; Lgr11; lärarroll; pedagog; värdegrund;

  Sammanfattning : SammanfattningPhilip Jonsson(2012) ” Vilka likheter finns mellan Janusz Korczak och Lgr 11”Malmö högskola: LärarutbildningenUppsatsen är en jämförelse mellan Janusz Korczak och dagens läroplan från 2011. Uppsatsens resultat är att det finns likheter mellan Janusz Korczaks pedagogik och läroplanen för 2011. LÄS MER

 5. 5. Vägen till toppen : Vilka faktorer har betydelse för att nå en ledarposition?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Ida Backman; Victoria Kurt; [2012]
  Nyckelord :Education; motivation; leadership skills; self-confidence.; Utbildning; drivkraft; ledaregenskaper; självförtroende.;

  Sammanfattning : Titel: Vägen till toppen; Vilka faktorer har betydelse för att nå en ledarposition? Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Ida Backman & Victoria Kurt Handledare: Stig Sörling Datum: 2012 - Maj Syfte: Syftet med detta examensarbete är att belysa faktorer som har betydelse för att nå ledande positioner inom företag och organisationer. Finns det exempelvis något samband mellan personer med ledarposition vad gäller personliga egenskaper och utbildning? Är det något som är medfött hos ledaren och är en del av dennes karaktär, eller något människan kan lära sig att utveckla? Vår strävan är att belysa olika metoder, utbildningar och bearbetade strategier/teorier som kan bidra till att en person lyckas gå långt som ledare. LÄS MER