Sökning: "vetenskaplighet"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet vetenskaplighet.

 1. 1. Skönlitteratur i svenskämnets undervisningspraktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Davor Bodic; Ali Adiguzel; [2021]
  Nyckelord :boksamtal; didaktik; gymnasiet; högstadiet; läsloggskrivande; läsning av skönlitteratur; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att redogöra för vad samtida forskning säger om läsning av skönlitteratur i svenskämnet i grundskolan och gymnasieskolan, samt hur svensklärare kan arbeta med skönlitteratur i sin undervisning. Metoden är en systematisk litteratursökning som gjorts i fyra olika databaser, där resultatet sedan granskats efter ämnesrelevans och grad av vetenskaplighet. LÄS MER

 2. 2. Omgiven av Retorik : en pragmadialektisk analys av debatten kring Thomas Erikson och Omgiven av idioter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Erik Lundin; [2021]
  Nyckelord :Retorik; Argumentationsanalys; Pragmadialektik; ”Omgiven av idioter”; DISA DISC; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Boken Omgiven av idioter och DISA/DISC-modellen som ligger till grund för boken har väckt stor debatt i Sverige. Samtidigt som personlighetstester baserade på modellen har stor spridning anklagas den för att sakna vetenskapligt stöd. I den här uppsatsen gör jag en pragmadialektisk analys av debatten kring modellens vetenskaplighet. LÄS MER

 3. 3. Den ideala intimiteten : Privatlivets expertis i 1940-talets svenska populärkultur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Arvid Sjödin; [2020]
  Nyckelord :intimitet; ideal; rådgivning; populärpress; expertis; självhjälp; subjektskapande; modernitet.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om rådgivning i kärlek- och intimitetsfrågor i svensk veckopress under 1940-talet. I undersökningen analyseras veckotidningarna Damernas värld, Veckorevyn och Husmodern. Undersökningens syfte är att förstå hur en ideal intimitet skapades i tidningarnas rådgivning i dialogen mellan expertis och läsare. LÄS MER

 4. 4. Vetenskaplighet trumfar erfarenhet : två kolliderande synsätt på officersutbildning

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Nicklas Edman; [2020]
  Nyckelord :officersprofession; försvarsuniversitet; officersutbildning; militär förändring; vetenskaplighet; akademisering;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka hur lärare vid Försvarshögskolan operationaliserade professionsbegreppet i officersutbildningen, och hur de centrala elementen i samtalet bland dem påverkade officersprofessionen och dess utveckling. Utifrån en kvalitativ ansats med ett induktivt angreppssätt, intervjuades elva lärare vid Försvarshögskolan. LÄS MER

 5. 5. De osynliga flickorna : En kvalitativ studie av hur vetenskaplig kunskap om flickors ADHD implementeras i den pedagogiska praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jill Hansen; Mattias Jakobsen; [2019]
  Nyckelord :ADHD; flickor; inkluderande lärmiljö; genusteori; samverkan; styrkedjan; vetenskaplighet; beprövad erfarenhet; formulerings- och realiseringsarena;

  Sammanfattning : I föreliggande studie har vi, utifrån en kvalitativ ansats där vi använt implementeringsteori som analysinstrument, studerat hur vetenskaplig kunskap implementeras i pedagogisk praktik med utgångspunkt från flickor med ADHD. Vi har studerat skolans styrkedja i en mindre kommun i Sverige. LÄS MER