Sökning: "vetenskapligt arbetssätt och kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden vetenskapligt arbetssätt och kommunikation.

 1. 1. Högläsning : En litteraturstudie om metoder och påverkan på elevers språkutveckling i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Sjöberg; Eleonor Licht; [2018]
  Nyckelord :Högläsning; undervisning; språkutveckling; elever och lärare.;

  Sammanfattning : Litteraturstudiens syfte är att klargöra vad forskning belyser om lärares högläsning. Syftet innefattar även lärares arbetssätt i undervisning för att gynna elevers språkutveckling. LÄS MER

 2. 2. Överföra matematik till verkligheten : Matematisk modellering för åldrarna 9-13 år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lukas Jönsson; Johannes Wiberg; [2016]
  Nyckelord :Transfer mathematics to reality; Överföra matematik till verkligheten : matematisk modellering : matematiska modeller : problemlösning : modelleringsprocess : matematikundervisning : modellering år 4-6;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien handlar om matematisk modellering med fokus på åldersgruppen 9–13 år. Vårt syfte är att undersöka om matematisk modellering är ett fördelaktigt arbetssätt i matematikundervisningen samt hur lärare kan använda sig av matematisk modellering i undervisningen undersöks. LÄS MER

 3. 3. Vetenskapligt arbetssätt genom kriminalteknisk vetenskap : En undersökning av gymnasieelevers kunskapsutveckling under arbete med Kastle-Meyer test

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Björn Olsson; [2015]
  Nyckelord :Vetenskapligt arbetssätt; Kunskapsförmågor; Kastle-Meyer Test;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka olika förmågor som elever utvecklar under laborativt arbete i kriminalteknisk vetenskap. Undersökningarna i kriminalteknisk vetenskap utgår ifrån samhällsfrågor med ett  naturvetenskapligt innehåll. LÄS MER

 4. 4. Läsförståelse i samspel : hur läsundervisning kan utformas i årskurs F-3

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Eriksson; Emma Andersson; [2014]
  Nyckelord :läsförståelse; grundskolans tidigare år; läsförståelsestrategier; samspel;

  Sammanfattning : Undervisning i läsförståelse är i flera avseenden av stor betydelse och forskning har genomförts i syfte att undersöka vad som behöver ingå i undervisning. Syftet med denna litteraturstudie är att utveckla kunskap om hur undervisning kan utformas för att stärka elevers läsförståelse genom samspel och samtal. LÄS MER

 5. 5. Muntlig kommunikation i skolmatematik : En litteraturstudie om vikten av muntlig kommunikation i mellanstadiets matematikundervisning

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Martina Almqvist; Isabelle Anttila; [2014]
  Nyckelord :Muntlig kommunikation i matematik; laborativ matematik; utomhusmatematik; matematiskt språk; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; svenska som andraspråk; kommunikationsförmåga; resonemangsförmåga; begreppsförmåga;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att redogöra för forskning kring muntlig kommunikation i matematik. Studien syftar till att se över vilka arbetssätt elever möter när muntlig kommunikation i matematik är i fokus, samt lärares val av matematiskt språk vid matematikundervisning. LÄS MER