Sökning: "vfu sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden vfu sjuksköterska.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av sin roll som handledare för sjuksköterskestudenter ur ett pedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Helena Johansson; [2019]
  Nyckelord :handledning; pedagogik; didaktik; klinisk undervisning; sjuksköterskestudent;

  Sammanfattning : I uppdraget som sjuksköterska ingår det bland annat att vara handledare åt studenter under VFU (verksamhetsförlagd utbildning). För att studenterna ska kunna sammanfläta teori och praktik behöver handledaren vara väl förtrogen med sjuksköterskeyrket och den vårdvetenskapliga disciplinen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskestudenters erfarenheter av hur de blivit bemötta under verksamhetsförlagd utbildning : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Vikingur Weisz Nielsen; Amanda Mattsson; [2019]
  Nyckelord :bemötande; erfarenheter; sjuksköterskestudenter; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under utbildningen till sjuksköterska genomgår sjuksköterskestudenten verksamhetsförlagd utbildning där den bemöts av handledare och övrig vårdpersonal inom någon vårdkontext. Det är dock endast 60 procent av sjuksköterskestudenter som anser att de då fått ett gott bemötande. LÄS MER

 3. 3. NÄR SKA MAN VARA MAN I VÅRDEN OCH NÄR SKA MAN INTE?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Rakaft Osman Taha; Jennie Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Bemötande; Kollegor; Manliga sjuksköterskestudenter; Patienter; Upplevelser; Verksamhetsförlagd utbildning; Clinical placement; Colleagues; Experiences; Male nurse students; Treatment; Patients;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omhändertagande och omsorg ses vanligen som en uppgift för kvinnor, vilket gör att rollen som sjuksköterska kan vara svår att hantera för män. Andelen män i vården har under de senaste decennierna förblivit låg. Det finns idag en påtaglig önskan att jämna ut könsskillnaderna inom sjuksköterskeyrket. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskestudenters förväntningar av att ge palliativ vård : hur förbereder en kurs inom palliativ vård sjuksköterskestudenter, en kvalitativ deskriptiv studie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Öhlen; [2015]
  Nyckelord :Nursing student; Expectations; Palliative care; Nursing; Education; Sjuksköterskestudenter; Förväntningar; Palliativ vård; Omvårdnad; Utbildning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund: Att utbilda sig till sjuksköterska är inte bara en utbildning som slutförs och sedan står där en färdig sjuksköterska, det är en process för många och det händer olika saker som också förändrar sjuksköterskestudenten som människa. Vårdandet av den döende patienten förändrar studentens attityd till vårdandet och studenterna önskar att utbildning i palliativ vård bör ligga med i grunden av sjuksköterskeutbildningen. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser av stress i vårdarbetet : Nyutbildade sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Lauri; Linn Wikander; [2015]
  Nyckelord :Newly registered nurse; clinical practice; experiences; nursing; burnout; Nyutexaminerad sjuksköterska; klinisk verksamhet; upplevelser; omvårdnad; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : BakgrundStress och liknande känslotillstånd hos nyutexaminerade sjuksköterskor är ett vanligt problem.SyfteUndersöka hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde tiden före sin första anställning och under första året i yrkeslivet. LÄS MER