Sökning: "vi talar inte som vi skriver"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden vi talar inte som vi skriver.

 1. 1. Verbprocesser, en del i att vidmakthålla manliga och kvinnliga stereotyper i litteraturen? : Processtypsanalys av fyra manliga och fyra kvinnliga romankaraktärer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Olivia Nielsen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar ämnet kvinnligt och manligt språk som används i skönlitteratur. Tidigare forskning har konstaterat att kvinnor och män talar olika och skriver på olika sätt. Det som tidigare forskning inte kommit fram till är hur manliga och kvinnliga romankaraktärer gestaltas utifrån en analys av verbprocesser. LÄS MER

 2. 2. Läromedelsanalys - Sveriges nationella minoriteterna i ett urval läromedel i historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Stéfanie Bayzada; [2018]
  Nyckelord :historia; läromedel; läromedelsanalys; minoriteter; semiotisk bildanalys; svensk historia; Sveriges nationella minoriteter; textanalys;

  Sammanfattning : Detta arbete är en läromedelsstudie med inriktning mot gymnasiet och syftar till att undersöka hur Sveriges nationella minoriteter framställs i läromedel i historia. De läromedel som undersökts är utgivna under både Lpf94 och GY11 och har analyserats utifrån dikotomiska par och semiotisk bildanalys. LÄS MER

 3. 3. Vi talar inte som vi skriver, vi skriver inte som vi talar : Talspråkliga drag i bloggar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Clara Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lyrikmomentetes utveckling i gymnasieskolan : Hur lyrikmomentet har utvecklats i tre läromedel från tre olika tider

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Olsson; Ellinor Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :Lyrik; didaktik; läromedel; svenska och genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats har fokus på hur lyrikmomentet är formulerat samt synliggjorts i läroböcker. Vi kommer likaså att titta närmare på hur kvinnliga respektive manliga författare framskrivs i lyrikmomentet i respektive bok. Vi kommer att utgå från tre stycken läroböcker i gymnasiet för Svenska 3. LÄS MER

 5. 5. "Don´t put lipstick on a pig"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Rosberg; Linnea Karlsson; [2014]
  Nyckelord :spelifiering; lärande; diskursanalys; motivation; skolan; spelmekanismer; gamification; education;

  Sammanfattning : Spelifiering har funnits genom historien, utan att det tidigare har definierats. Spår av användning av begreppet finns på Internet sedan 2004, men begreppet blev populärt först runt 2010. LÄS MER