Sökning: "vicarious religion"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vicarious religion.

 1. 1. "Jag fick en beställning: ´Jag vill hitta mig själv`" - Behandlares upplevelser av hur sexuella övergrepp påverkar den utsattes respektive behandlarens identitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elisabeth Marklund; [2015]
  Nyckelord :världsbild; mening; existentialism; narrativ identitet; vuxna individer; sexuella övergrepp; Trauma; posttraumatisk tillväxt; ställföreträdande trauma; sexual assault; adult survivors; narrative identity; meaning; worldview; posttraumatic growth; vicarious trauma; Social Sciences; Philosophy and Religion; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine therapists’ experiences of how identity is affected in adult survivors of sexual abuse, and how the identity of therapists is influenced by working with this client group. Eight therapists in Sweden and the Netherlands were interviewed based on semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Att rätt fira sin gudstjänst : Gudstjänstens relevans för kyrkan och för den kyrkotillhörige sett ur anställdas och förtroendevaldas perspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Ragnar Håkanson; [2014]
  Nyckelord :Church of Sweden; Sunday service; vicarious religion; service theories; elected officials; employees; emotion; tradition; parish church; didactics; fellowship; faith; diaconal; Svenska kyrkan; anställda; förtroendevalda; gudstjänst; tro; gemenskap; tradition; ställföreträdande religiösa; känslor och religion; kyrklig identitet; serviceorganisation; medlemsundersökning; rätt gudstjänst; funktionell gudstjänst; präst;

  Sammanfattning : The Church of Sweden had barely 6.5 million members in 2012. Just over 1% of the members visit a church service regularly every Sunday. The number of visitors in worship services has diminished continuously for a very long time. LÄS MER