Sökning: "vid myndighetsutövning"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden vid myndighetsutövning.

 1. 1. Universitetsstudier med dyslexi: erfarna universitetslärares perspektiv på undervisning och stöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Aurela Balaj; Sara Garib; [2021-08-10]
  Nyckelord :Dyslexi; Högre utbildning; Undervisning; Stöd; Tematisk analys; Dyslexia; Higher Education; Teaching; Support; Thematic analysis;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to find out how university teachers' reason and act regarding adjustments and support for students with dyslexia. A qualitative method was used and data were collected via semi-structured interviews with seven university teachers at various universities and institutions in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Socialarbetaren går online : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av digitala möten i arbetet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alvina Kjerrulf; [2021]
  Nyckelord :social work; e-health; digital meetings; COVID-19; face to face communication; interaction or communication; social presence; socialt arbete; digitalisering;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att undersöka socialarbetares upplevelser av digital teknik i kontakt med klienter och samverkanspartners, för att se vilka förändringar som uppstått när samtalen genomförs digitalt och vilka möjligheter och utmaningar det medför. Detta eftersom jag ville undersöka om socialarbetare upplever att den sociala närvaron förändras när samtalen sker digitalt. LÄS MER

 3. 3. Avskiljningar på SiS ungdomshem - En utredning i förhållande till barn och ungas fri- och rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Astrid Gröön; [2021]
  Nyckelord :Socialrätt; Statens institutionsstyrelse; SiS; Avskiljning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : SiS ungdomshem är institutioner där barn och ungdomar som är i behov av särskild tillsyn placeras, vilket till största del sker med stöd av LVU. Många av de unga på SiS ungdomshem har impulsivt temperament, psykiska och psykosomatiska besvär samt kan vara utåtagerande. LÄS MER

 4. 4. Att bemöta sorg och död inom socialt arbete : En kvalitativ studie gällande socialarbetarens färdigheter och möjligheter att bemöta klienter i sorg eller som har döden närvarande i livet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Amanda Mossberg; Jessica Köster; [2021]
  Nyckelord :social work; grief; death; organization; bemöta; sorg; död; organisation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vad socialarbetare inom myndighetsutövning har för färdigheter och möjligheter gällande bemötandet av klienter som befinner sig i sorg eller som har döden närvarande i livet. Vi har använt oss av kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer för att besvara våra forskningsfrågor. LÄS MER

 5. 5. Tjänstefel : - En straffrättslig bestämmelse i en offentligrättslig kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellen Skogholt; [2021]
  Nyckelord :Tjänstefel; myndighetsutövning; polisrätt;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras tjänstefelsbestämmelsen i brottsbalken 20 kap. 1 §. Samtliga rekvisit i bestämmelsen diskuteras, men särskilt rekvisitet "vid myndighetsutövning". LÄS MER