Sökning: "videoanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet videoanalys.

 1. 1. En explorativ fallstudie med fokus på turtagning mellan föräldrar och unga spädbarn : Utvärdering av PEPP-modellens kartläggningsmetoder LENA och videoanalys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Dietmann; Peltoniemi Tilde; [2021]
  Nyckelord :Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; video analysis; parent intervention; interaction; conversational turns; infants; Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; videoanalys; föräldraintervention; interaktion; turtagning; spädbarn;

  Sammanfattning : Interaction is an important aspect for children’s language development. The intervention model Prevention Education Program for Parents (PEPP) is currently under development within the research project Ord gör skillnad, Karolinska Institutet. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars användning av barnriktat tal : En utvärdering av PEPP-modellensbedömningsmetoder; LENA- och videoinspelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Bakran; Erica Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Language development; language environment; infants; child-directed speech; interaction; video analysis; LENA-recording; hearing loss; Språkutveckling; talspråksmiljö; spädbarn; barnriktat tal; samspel; videoanalys; LENA-inspelning; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Objective and aim: Adults use child-directed-speech in their interaction with infants,w hich has been confirmed to have positive effects on their language learning. This study was a part of the Words make a difference project at Karolinska Institutet (KI). LÄS MER

 3. 3. Se upp i backen! Cyklisters val av hastighet i lutning med svängradie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Anna Assarsson; [2020]
  Nyckelord :Framkomlighet; säkerhet; svängradie; lutning; cyklister; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cykeln som färdmedel är bra för miljön och ökar folkhälsan. I syfte att öka cyklandet har ett antal prioriterande insatsområden tagits fram av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Regioner (Trafikverket, 2018). Bland dem finns säker infrastruktur och beteendepåverkande insatser. LÄS MER

 4. 4. So Far Away, Yet So Close : A Study on How Intimacy Is Attempted to Be Produced in Girlfriend Roleplay ASMR Videos on YouTube

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Dalia Abdallah; Madlén Engström; [2020]
  Nyckelord :intimacy; digital intimacy; ASMR; girlfriend roleplay ASMR; ASMRtists; intimitet; digital intimitet; ASMR; flickvänsrollspels-ASMR; ASMRtists;

  Sammanfattning : This study examines how ASMRtists, people that create ASMR videos, attempt to create intimacy in their videos on YouTube. ASMR stands for Audio Sensory Meridian Response and is a tingling sensation within the body that can be triggered by various stimuli, such as visuals and sounds. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar för elsparkcykelförare i en urban trafikmiljö - En studie avseende elsparkcykelns inverkan på trafiksäkerheten i en obevakad korsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Christopher Wang; [2020]
  Nyckelord :Elsparkcyklar; T-Analyst; Videoanalys; Fältundersökning; Hastighetmätningar; Observationsstudie; Enkätstudie; Enkätundersökning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sedan 2017 har elsparkcyklar fått ett stort genombrott i Sverige och har blivit ett allt vanligare transportmedel för att åka korta sträckor. Elsparkcyklar framförs i allt större utsträckning i urbana trafikmiljöer och detta kan innebära en större osäkerhet och otrygghet av elsparkcyklar i städerna och trafiksäkerheten kan påverkas negativt för oskyddade trafikanter. LÄS MER