Sökning: "vidgat textbegrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden vidgat textbegrepp.

 1. 1. Att arbeta med hörförståelse i förskolan : En studie om pedagogers syn på relationen mellan litteratur och texter och barns läs- och hörförståelse i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Kennedy; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Språkutveckling; Läsförståelse; Hörförståelse; Literacy;

  Sammanfattning : En semistrukturerad intervjustudie, i vilken förskollärare under samtalsliknande former fått besvara frågor om hur barn möter texter i förskolan och hur förskollärare arbetar med dessa med fokus på barns språkutveckling och läs- och hörförståelse. Begreppet texter tolkas ur ett vidgat textbegrepp och resultatet analyseras utifrån teorier om literacy och sociokulturell teori. LÄS MER

 2. 2. Multimodala inslag möter traditioner i svenskämnets läromedel för gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Roslund; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; gymnasieskolan; läromedel; läromedelsanalys; multimodal; studieförberedande program; svenskämnet; vidgat textbegrepp; yrkesprogram;

  Sammanfattning : I denna undersökning har samtliga läromedel utgivna under perioden 2011 – 2017 för kursen Svenska 1 granskats. Studiens syfte har dels varit att kartlägga och granska hur multimodala inslag förekommer, behandlas och speglas mot traditioner i åtta utvalda tryckta läromedel för kursen Svenska 1, dels att jämföra om resultatet skiljer sig mellan läromedel som riktas till studieförberedande program respektive yrkesprogram. LÄS MER

 3. 3. Att tillägna sig matematiska begrepp – matematikboken som stöd : En kvalitativ litteraturstudie med fokus på hur läroböcker erbjuder möjligheter för elever att utveckla förståelse för matematiska begrepp.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Viktoria Löfgren; [2018]
  Nyckelord :matematiska begrepp; semiotiska resurser; textanalys; konstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om på vilket sätt den multimodala texten i vanligt förekommande svenska läroböcker i matematik för årskurs fyra erbjuder möjligheter för elever att utveckla förståelse för matematiska begrepp. Detta studeras genom analys av textens struktur, begreppens betoning, semiotiska resurser samt appellering till elevers tidigare erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. När det verbala språket inte räcker till : En studie kring bildens betydelse vid språkinlärning för vuxna andraspråksinlärare

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mujdeh Hedlund; [2018]
  Nyckelord :Sociosemiotiska teorin; semiotiska resurser; modaliteter; affordance betydelsepotential; meningsskapande; ut vidgat textbegrepp.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse andraspråkslärare anser att användning av bild som en semiotisk resurs har i undervisning för vuxna andraspråksinlärare. Studien har sin grund i den sociosemiotiska teorin. LÄS MER

 5. 5. Visuell kommunikation : meningsskapande bilder och modaliteters samspel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mikael Bergfors; [2017]
  Nyckelord :vidgat textbegrepp; multimodalitet; visuell kommunikation; socialsemiotik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER