Sökning: "vidgat textbegrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden vidgat textbegrepp.

 1. 1. Multimodala inslag möter traditioner i svenskämnets läromedel för gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Roslund; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; gymnasieskolan; läromedel; läromedelsanalys; multimodal; studieförberedande program; svenskämnet; vidgat textbegrepp; yrkesprogram;

  Sammanfattning : I denna undersökning har samtliga läromedel utgivna under perioden 2011 – 2017 för kursen Svenska 1 granskats. Studiens syfte har dels varit att kartlägga och granska hur multimodala inslag förekommer, behandlas och speglas mot traditioner i åtta utvalda tryckta läromedel för kursen Svenska 1, dels att jämföra om resultatet skiljer sig mellan läromedel som riktas till studieförberedande program respektive yrkesprogram. LÄS MER

 2. 2. Att tillägna sig matematiska begrepp – matematikboken som stöd : En kvalitativ litteraturstudie med fokus på hur läroböcker erbjuder möjligheter för elever att utveckla förståelse för matematiska begrepp.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Viktoria Löfgren; [2018]
  Nyckelord :matematiska begrepp; semiotiska resurser; textanalys; konstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om på vilket sätt den multimodala texten i vanligt förekommande svenska läroböcker i matematik för årskurs fyra erbjuder möjligheter för elever att utveckla förståelse för matematiska begrepp. Detta studeras genom analys av textens struktur, begreppens betoning, semiotiska resurser samt appellering till elevers tidigare erfarenheter. LÄS MER

 3. 3. När det verbala språket inte räcker till : En studie kring bildens betydelse vid språkinlärning för vuxna andraspråksinlärare

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mujdeh Hedlund; [2018]
  Nyckelord :Sociosemiotiska teorin; semiotiska resurser; modaliteter; affordance betydelsepotential; meningsskapande; ut vidgat textbegrepp.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse andraspråkslärare anser att användning av bild som en semiotisk resurs har i undervisning för vuxna andraspråksinlärare. Studien har sin grund i den sociosemiotiska teorin. LÄS MER

 4. 4. Visuell kommunikation : meningsskapande bilder och modaliteters samspel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mikael Bergfors; [2017]
  Nyckelord :vidgat textbegrepp; multimodalitet; visuell kommunikation; socialsemiotik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Pedagogiska dataspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Matea Markota; Amela Music; [2016]
  Nyckelord :Gamebased learning; pedagogiska dataspel; literacy; IKT; populärkultur; svenskämnet; vidgat textbegrepp; läroplan;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka lärares tankar kring pedagogiska dataspel i svenskundervisningen. Vi vill undersöka hur verksamma lärare använder sig av pedagogiska dataspel i undervisningen samt hur dataspelen är utformade. Vi har sett att flera lärare har en positiv syn till användningen av pedagogiska dataspel. LÄS MER