Sökning: "vikt makt"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden vikt makt.

 1. 1. Att arbeta med CSR : En studie om relationen mellan CSR-arbete och chefers motivation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Svensson; Linda Hedström; [2019]
  Nyckelord :behov; chefer; corporate social responsibility; CSR; CSR-arbete; mikro-CSR; motivation;

  Sammanfattning : Medvetenheten och kraven på hållbarhet växer ständigt i samhället. Corporate social responsibility (CSR) är aktuellt för företag att arbeta med för att bemöta de externa påtryckningarna. När CSR undersöks på individnivå kallas det Mikro-CSR. Vidare forskning om hur CSR påverkar individers motivation fordras. LÄS MER

 2. 2. Partnervåld : Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor som utsatts för partnervåld.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Lisa Grahn; Pernilla Johansson; [2019]
  Nyckelord :abused woman; experience; intimate partner violence; meeting; nurses.;

  Sammanfattning : Background: Intimate partner violence is a structural problem in our society because of the inequality between men and women. Nurses are often the first person to meet the abused woman in health care and therefore have an important role in identifying the violence and in trying to influence the women's future choices in life. LÄS MER

 3. 3. Samarbete baserat på avtal eller förtroende? : Fördelningen mellan formell och informell styrning i interorganisatoriska relationer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Isabelle Hallin; Maria Larsson; [2018]
  Nyckelord :Formal control; informal control; contract; trust; interorganizational relationships; cooperation; Formell styrning; informell styrning; avtal; förtroende; interorganisatoriska relationer; samarbete;

  Sammanfattning : Problematisering: Interorganisatoriska relationer är komplexa och problematiska där ekonomiska variabler ska förenas med personliga känslor och värderingar. Det gör att det krävs någon form av styrning för att säkerställa att samarbetsparterna verkar i linje med organisationernas gemensamma intresse och för att motverka opportunistiska beteenden. LÄS MER

 4. 4. Det pyr under ytan : En kvalitativ studie om konflikter bland undersköterskor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ellen Håkansson; Louice Evertsson; [2018]
  Nyckelord :conflicts; workplace; enrolled nurses; gender; social exchange theory; power; konflikter; arbetsplatsen; undersköterskor; genus; socialt utbyte; makt;

  Sammanfattning : En stor andel av alla sjukskrivningar i Sverige beror på psykisk ohälsa. Kvinnor inom kontaktyrken löper störst risk att drabbas. Konflikter på arbetsplatsen är en anledning till psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Don't be evil, be white : en studie om vithetens hegemoni i Google Images sökresultat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emelie Ottosson; Ronja Tengblad; [2018]
  Nyckelord :vishetsnormen; Google; sökresultat; algoritmer; representation; stereotyper; vithet; icke-vit; diskriminering; gestaltning; mediers makt; hegemoni; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med hjälp av en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys har sökresultat på Google Images studerats. Syftet med studien var att kartlägga och analysera representationen av vita och icke- vita personer, samt att försöka få en förståelse för hur vithetsnormen kan komma till uttryck i sökresultat och reproduceras genom Googles system. LÄS MER