Sökning: "vikt"

Visar resultat 1 - 5 av 10418 uppsatser innehållade ordet vikt.

 1. 1. Vägen ut - en kvalitativ studie om de situationer som leverantörer i KROM möter för att integrera arbetslösa med utomeuropeiskt ursprung på den svenska arbetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rasmiyeh Qassas; [2023-11-02]
  Nyckelord :invandrare; integration; diskriminering; arbetsmarknad; arbetslösa; humankapital;

  Sammanfattning : STOM & KROM är ett arbetssätt för personer som behöver mer stöd för att komma ur sin arbetslöshet. Syftet med studien är att undersöka vilka svårigheter och utmaningar som leverantörerna i STOM och KROM upplever i strävan efter att hitta ett jobb som motsvarar utbildningsområde och tidigare arbetslivserfarenhet för arbetslösa med utomeuropeiskt ursprung på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Värdet av att tillhöra en läsande gemenskap En kvalitativ intervjustudie om hur klasslärare och speciallärare beskriver att de utvecklar läsmotivation, läsintresse och tilltro till sin läsförmåga för elever i lässvårigheter i årskurs 1-3 och hur de samverkar i detta uppdrag.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Susanne Spindel; Ann-Christin Källman; [2023-10-23]
  Nyckelord :motivation; läsmotivation; läsintresse; tilltro; samverkan; lässvårigheter;

  Sammanfattning : Tidigare internationell forskning visar att elevers läsmotivation på lågstadiet är den viktigaste förutsägelsen för hur mycket eleven läser, samt att mängden av läsning är av stor vikt både för läsförmågan och för elevernas kunskapsinhämtning i olika ämnen. Tidigare studier visar att elever i lässvårigheter ofta undviker att läsa och får därmed för lite tid att läsa. LÄS MER

 3. 3. Barns identitetsarbete i olika utbildningskontexter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Frykman; Klara Gellerstam; [2023-10-19]
  Nyckelord :Barns identitetsarbete; utbildningskontext; fritidshemmets verksamhet; lärares betydelse;

  Sammanfattning : Precis som alla andra frågar sig även barn vilka de är och hur de skall bli den de vill vara. Deras identitetsarbete formas i skolan, fritidshemmet och andra utbildningskontexter i och med att platser där de spenderar mycket av sin tid. I denna litteraturöversikt kopplas identitetsarbete samman med olika utbildningskontexter. LÄS MER

 4. 4. Boksamtal och språkutveckling i förskolan - en kvalitativ studie med tre olika barnböcker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Lönngren; LIsa Rignell; Liza Olofsson; [2023-10-19]
  Nyckelord :Förskola; boksamtal; barnböcker; språkutveckling; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur boksamtal och samspel kan bli ett verktyg för barns utveckling av språket. Våra forskningsfrågor är: Hur anser pedagoger att boksamtal/dialogisk läsning bidrar till barnens språkutveckling?, Hur upplever pedagoger att ikonotexten påverkar barns förståelse av en bok? och Ser vi någon skillnad i samspelet mellan barnen och förskolläraren om boken är en bilderbok jämfört med bildberättelse eller en illustrerad småbarnsbok? Studien är kvalitativ eftersom metoderna vi har använt är intervjuer med två förskollärare och sex videoobservationer av boksamtal förskollärarna har haft med en liten barngrupp. LÄS MER

 5. 5. VAD SÄGER DINA KLÄDER? En studie om unga kvinnors upplevelser av kläder som identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sara Eriksson; [2023-09-27]
  Nyckelord :Kläder; identitetsskapande; konsumtion; navigering; normer; kategorisering;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fördjupa förståelsen för sambandet mellan klädval och identitetsskapande bland unga kvinnor. Målet är att undersöka hur klädval bidrar till konstruktionen och uttrycket av identitet inom denna specifika grupp. LÄS MER