Sökning: "viktigt med bra relation till sina föräldrar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden viktigt med bra relation till sina föräldrar.

 1. 1. Barns delaktighet i vårdnadstvister- är det så bra som det låter? En kritisk granskning av om barns rätt till delaktighet i vårdnadstvister utifrån ett barnperspektiv är motiverad och om denna rätt behöver stärkas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Familjerätt; Vårdnad; vårdnadstvist; delaktighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att värna om barn och barns rättigheter är frågor som ständigt är aktuella, och inom politiken framförs ständigt nya lagförslag på hur barnrättsperspektivet kan stärkas. I denna uppsats kommer därmed redogöras för om barns delaktighet i vårdnadstvister i den utsträckning som gällande rätt öppnar upp för är motiverad, samt om det är berättigat att stärka denna rätt. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans strategier i mötet med föräldrar tveksamma till vaccinering : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anneli Dahl; Anna Smedlund Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Community Health nurse; Interview study; Peplau; Qualitative content analysis; Strategies; Vaccination; Distriktssköterska; Intervjustudie; Kvalitativ innehållsanalys; Peplau; Strategier; Vaccination;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vaccinering mot allvarliga, smittsamma sjukdomar är en av de mest effektiva åtgärderna till god folkhälsa i världen. Det förhindrar många dödsfall och svåra komplikationer av sjukdomarna varje år. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars perspektiv på val av skola för sitt barn med hörselnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Bjervås; [2016]
  Nyckelord :hörselnedsättning; skolval; anpassning; förälder; inlärningssituation; socialt sammanhang;

  Sammanfattning : Bjervås, Maria (2016) Föräldrars perspektiv på val av skola till sitt barn med hörselnedsättning. Specialprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp.För de som arbetar med barn med hörselnedsättning kan studien bidra till att få en förståelse för föräldrarna och deras barn. LÄS MER

 4. 4. Lärares reflektioner i och om sitt arbete med elever som växer upp med missbruk i familjen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Felice Nybeck; Rebecca Nelsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att lyfta fram lärares reflektioner kring sina erfarenheter och kunskaper om barn som lever eller antas leva med föräldrar som har ett alkohol-och/eller drogmissbruk. Studien grundar sig i en hermeneutisk utgångspunkt med en kvalitativ ansats. LÄS MER

 5. 5. Fyra föräldrars röster om möten med specialpedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Bernquist; Jenny Staxlund; [2015]
  Nyckelord :förväntningar; föräldrar; möten; roller; samarbete; specialpedagoger;

  Sammanfattning : Bernquist, Maria och Staxlund, Jenny (2015). Fyra föräldrars röster om möten med specialpedagoger. Four parents’ voices about meetings with special educators. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. LÄS MER