Sökning: "viktimologi"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet viktimologi.

 1. 1. ”Barns tid med sina föräldrar och utsattheten för brott” : En kvantitativ studie om sambandet mellan barns tid med sina föräldrar och barnens utsatthet för brott.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rickard Jakbo; [2019]
  Nyckelord :victimology; parental support; social control theory; self control theory; social bond theory; L-RAT framework; adolescents; viktimologi; brottsoffer; social control theory; self control theory; social bond theory; L-RAT framework; föräldrar; barn;

  Sammanfattning : Trots att barns relation till sina föräldrar har tillmätts stor betydelse i flera teorier om brottsutsatthet har ingen svensk- eller engelskspråkig studie undersökt sambanden mellan barns tid med sina föräldrar och barnens utsatthet för brott. Genom logistisk regression av enkätsvaren från 1 248 svenska barn mellan 10 och 18 år och  deras föräldrar undersöks två hypoteser: 1) att tiden som barn och unga har med sina föräldrar är negativt korrelerad till utsatthet för brott och 2) att detta samband kvarstår men försvagas efter kontroller för klass och ekonomisk status. LÄS MER

 2. 2. Det är någonting som finns med en hela livet. En kvalitativ studie om utsatthet för gatuvåld.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Palmqvist; [2018]
  Nyckelord :Brottsofferstöd; Copingstrategier; Polisens bemötande; Psykisk ohälsa; Sekundär viktimisering; Viktimologi; Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskningen visar att brottsoffer och förövare ofta är samma person och att utsättas för gatuvåld som ung kan leda till både kortvarig och långvarig psykisk påverkan inom en rad olika problemområden. Syfte: Att undersöka vuxna individers upplevelse och uppfattning av att ha blivit utsatt för gatuvåld som ung, med fokus på rättsväsendet, brottsofferstöd, psykisk ohälsa, kriminalitet, bearbetning och behov. LÄS MER

 3. 3. Offer och trovärdighet : En studie om hur offer och trovärdighet konstrueras efter införandet av den nya sexualbrottslagen

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Kerstin Höglund; [2018]
  Nyckelord :victim; sexual offence law; construction; credibility; ideal victim; victimology; offer; sexualbrottslagstiftning; konstruktion; trovärdighet; idealiskt offer; viktimologi;

  Sammanfattning : Abstract This study aims to describe and analyse how victims and credibility are constructed in the government bill and verdicts concerning the new sexual offence law in Sweden that became effective 1 July 2018. A qualitative content analyse has been used to answer the purpose of the study and the result has been analysed using Christies theory of the ideal victim. LÄS MER

 4. 4. #Näthat. En jämförelse av det straff- och civilrättsliga förfarandet ur ett brottsoffersperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Tapani; [2017]
  Nyckelord :Brottsoffer; näthat; nättrakasserier; viktimologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på akutmottagningar : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofie Fredenholm; Karin Persson; [2017]
  Nyckelord :Emergency department; experience; exposure; nurse; risk; threat; violence; Akutmottagning; hot; riskfaktorer; sjuksköterska; upplevelse; utsatthet; våld;

  Sammanfattning : Bakgrund; Hot och våld förekommer dagligen inom verksamheter där vårdpersonal har nära kontakt med människor. Akutmottagningar tillhör en av de mest utsatta vårdmiljöer för hot och våld mot sjuksköterskor. LÄS MER