Sökning: "viktimologi"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet viktimologi.

 1. 1. Oaktsam våldtäkt - en oaktsam reglering? - En kritisk analys av den nya våldtäktslagstiftningen utifrån ett brottsofferperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Walldén; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; rättsvetenskap; våldtäkt; oaktsam våldtäkt; klandervärdhet; skuld; likgiltighet; viktimologi; brottsoffer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On July 1, 2018, a new legislation regarding rape took effect, which is based on the lack of voluntary participation, unlike the previous regulations which required violence, threats or undue exploitation. Furthermore, a new offence was passed with the classification negligent rape, prescribed in Chapter 6, 1 a § of the Penal Code. LÄS MER

 2. 2. ”Barns tid med sina föräldrar och utsattheten för brott” : En kvantitativ studie om sambandet mellan barns tid med sina föräldrar och barnens utsatthet för brott.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rickard Jakbo; [2019]
  Nyckelord :victimology; parental support; social control theory; self control theory; social bond theory; L-RAT framework; adolescents; viktimologi; brottsoffer; social control theory; self control theory; social bond theory; L-RAT framework; föräldrar; barn;

  Sammanfattning : Trots att barns relation till sina föräldrar har tillmätts stor betydelse i flera teorier om brottsutsatthet har ingen svensk- eller engelskspråkig studie undersökt sambanden mellan barns tid med sina föräldrar och barnens utsatthet för brott. Genom logistisk regression av enkätsvaren från 1 248 svenska barn mellan 10 och 18 år och  deras föräldrar undersöks två hypoteser: 1) att tiden som barn och unga har med sina föräldrar är negativt korrelerad till utsatthet för brott och 2) att detta samband kvarstår men försvagas efter kontroller för klass och ekonomisk status. LÄS MER

 3. 3. Det är någonting som finns med en hela livet. En kvalitativ studie om utsatthet för gatuvåld

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Palmqvist; [2018]
  Nyckelord :Brottsofferstöd; Copingstrategier; Polisens bemötande; Psykisk ohälsa; Sekundär viktimisering; Viktimologi; Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskningen visar att brottsoffer och förövare ofta är samma person och att utsättas för gatuvåld som ung kan leda till både kortvarig och långvarig psykisk påverkan inom en rad olika problemområden. Syfte: Att undersöka vuxna individers upplevelse och uppfattning av att ha blivit utsatt för gatuvåld som ung, med fokus på rättsväsendet, brottsofferstöd, psykisk ohälsa, kriminalitet, bearbetning och behov. LÄS MER

 4. 4. Offer och trovärdighet : En studie om hur offer och trovärdighet konstrueras efter införandet av den nya sexualbrottslagen

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Kerstin Höglund; [2018]
  Nyckelord :victim; sexual offence law; construction; credibility; ideal victim; victimology; offer; sexualbrottslagstiftning; konstruktion; trovärdighet; idealiskt offer; viktimologi;

  Sammanfattning : Abstract This study aims to describe and analyse how victims and credibility are constructed in the government bill and verdicts concerning the new sexual offence law in Sweden that became effective 1 July 2018. A qualitative content analyse has been used to answer the purpose of the study and the result has been analysed using Christies theory of the ideal victim. LÄS MER

 5. 5. #Näthat. En jämförelse av det straff- och civilrättsliga förfarandet ur ett brottsoffersperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Tapani; [2017]
  Nyckelord :Brottsoffer; näthat; nättrakasserier; viktimologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER