Sökning: "viktoria brundin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden viktoria brundin.

  1. 1. Redovisning, risk och relationer -En studie om hur bedömningsutrymmen i redovisning, med fokus på IFRS 3, påverkar riskuppfattningen vid en kreditanalys

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ally Eriksson; Viktoria Brundin; [2013-02-11]
    Nyckelord :Revision; kreditanalys; kreditrisk; IFRS 3; bedömningsutrymmen;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Finansiella rapporter är en viktig informationskälla vidkreditanalyser. I samband med världsomspännande finansiella kriser har frågor kring säkerhetoch kreditrisk uppmärksammats. LÄS MER