Sökning: "vildhästar frilevande hästar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vildhästar frilevande hästar.

  1. 1. Avvänjningsmetodens påverkan på fölet : en naturligare avvänjning för ökat välmående

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Jessica Andersson; [2015]
    Nyckelord :föl; sto; avvänjning; avvänjningsmetoder; naturlig avvänjning; onormalt beteende; stereotypier; vildhästar frilevande hästar; foal; mare dam; weaning; weaning methods; natural weaning; abnormal behavior; stereotypies; feral horses;

    Sammanfattning : Den naturliga process där stoet avvänjer sitt föl strax innan hon ska föla igen ger den unga hästen möjlighet att gradvis ändra sitt val av föda och mogna till en självständig individ. Den tidigare och mer abrupta avvänjningen som ofta sker av domesticerade hästar är mycket stressande för fölet. LÄS MER