Sökning: "vilka fördelar nackdelar elever lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden vilka fördelar nackdelar elever lärare.

 1. 1. DIGITALA VERKTYGS ROLL I UNDERVISNINGEN - EN INTERVJUSTUDIE AV LÅGSTADIELÄRARNAS TANKAR KRING ANVÄNDNING AV OLIKA DIGITALA VERKTYG I UNDERVISNING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Irine Ogestad; Meriana Chabo; [2019-02-17]
  Nyckelord :Digitala verktyg; kollaborativt lärande; individualisering; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syfte:Metod:Resultat:Syftet med denna studie är att undersöka vilka digitala verktyg som används i undervisningen på lågstadiet, vilka roller lärare tycker att de spelar i undervisningen och vad lärare tycker att de har för för- och nackdelar i undervisningen på lågstadiet.Valet av metod utfördes som en kvalitativ studie. LÄS MER

 2. 2. Level up : Lärares syn på fritidsengelska aktiviteter hos elever i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ingrid Holm; [2019]
  Nyckelord :Second language acquisition; Extramural English; Second language education; motivation; grade 4-6; Andraspråksförvärvande; fritidsengelska; andraspråksundervisning; motivation; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the opinions teachers teaching English in grades 4-6 have on Extramural English in school, the advantages and disadvantages Extramural English brings, and how they teach to support the acquisition of English for students. The study is based on the following questions: Which teaching methods supports students' language acquisition of English according to teachers in grades 4-6? Which connections do teachers see between students' Extramural English and their attitude to, and knowledge of, English? Do teachers let students' Extramural English interests take place in the classroom, and in which ways? Results from interviews with five teachers from four different schools, and questionnaire responses from 122 teachers, has been used to create the basis for the study. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande för elever i språklig sårbarhet : En studie baserad på verksamhetspraxis

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Cheryl Frode; Sara Pålsson; [2019]
  Nyckelord :Cooperative learning; linguistic vulnerability; inclusion; language development; language impairment; Kooperativt lärande; språklig sårbarhet; inkludering; språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker några pedagogers upplevelser av hur kooperativt lärande fungerar för elever i språklig sårbarhet. Syftet med studien är att undersöka hur några pedagoger uppfattar det kooperativa lärandets möjligheter och hinder för elever i språklig sårbarhet. LÄS MER

 4. 4. Hur gör de egentligen? : aktionsforskning om lärares sätt att digitalisera gymnasieskolans samhällskunskapsundervisning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Zoé Zoupounidou; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; gymnasieskolan; aktionsforskning; observation;

  Sammanfattning : Studien som genomförts i denna uppsats syftar till att utifrån lärarens perspektiv undersöka på vilka olika sätt digitaliseringen av undervisningen i samhällskunskap kommer i uttryck i gymnasieskolan samt vilka eventuella för-respektive nackdelar digitaliseringen innebär för undervisningen i ämnet. Datainsamlingen inför denna studie har skett genom aktionsforskning med hjälp av observationer och informella samtal med tre olika gymnasielärare som undervisar i samhällskunskap. LÄS MER

 5. 5. NTA-naturvetenskap och teknik för alla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Vlora Mehmeti; [2018]
  Nyckelord :NTA program; NTA utbildning; NTA; NTA som skolutvecklingsprogram; STC Sience Technology for Children ; STC-education; lärare; elever; intervjuer och observationer;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka om NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) är ett bra skolutvecklingsprogram som är värt att använda i våra skolor. Frågeställningar som jag har utgått ifrån är: Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att använda NTA-undervisning? Vilken utveckling i lärande sker hos lärare och elever vid användningen av NTA? Vilka attityder och intressen visar eleverna när de använder NTA-materialet? Metoden som jag har använt mig av är intervjuer och observationer samt genom att söka på olika databaser. LÄS MER